Vytvorené: pred 5 rokmi

Činnostná terapia

Čo je to
Činnostná terapia je liečba zamestnávaním. Niekedy je označovaná aj ako pracovná terapia či ergoterapia
Jej cieľom je prostredníctvom zapájania človeka do tvorivých, zmysluplných a rehabilitačných činností rozvíjať kognitívne, sociálne, motorické a osobnostné kompetencie, dosiahnutie pozitívnej zmeny v správaní.  

Ide o cielený a riadený proces, ktorý stimuluje myslenie, predstavivosť, vývin reči a sociálny vývin cez spoločnú činnosť. Dôležitá je motivácia k aktivite. V činnostnej terapii nejde o vykonanie konkrétnej užitočnej práce, ale o proces, o to, čo sa deje počas tejto činnosti. Terapia prispieva k správaniu zodpovedajúcemu možnostiam klienta a nie jeho veku. Postup, materiál a výrobok sa vyberá s konkrétnym zámerom navodiť klientovi pocit prežívania radosti a potešenia pri skúšaní a skúmaní nového zmysluplného konania.

Terapia podporuje samostatnosť, začlenenie sa do kolektívu, orientáciu v priestore, často sa využíva aj na elimináciu nevhodného správania sa detí. Stimuluje jemnú motoriku a koordináciu oko-ruka, pomáha využívať už osvojené schopnosti, no učí aj novým technikám (napr. postupnosti pri riešení praktického problému). 
Činnostná terapia využíva techniky ako napr. výtvarné techniky, hru, tvorivú prácu s rôznymi druhmi materiálov (piesok, papier, hlina, voda a pod.), relaxačné techniky či techniky stimulujúce pamäť a iné kognitívne funkcie. 
Často sa práve táto terapia zameriava predovšetkým na problémy, ktoré súvisia s úrovňou sebaobsluhy, s narušenou orientáciou v prostredí, s pasivitou či cieľovo nezameranou aktivitou. 

Komu je určená 
Činnostná terapia je vhodná pre ľudí s mentálnym, zrakovými, telesným postihnutím, ale aj pre deti so špecifickými poruchami učenia či s poruchami správania, s poruchami aktivity a pozornosti.
Môže prebiehať individuálne alebo skupinovo. Určená je pre všetky vekové skupiny.