Vytvorené: pred 5 rokmi

Arteterapia

Arteterapia je liečba výtvarnou činnosťou alebo umením. Pôsobí na psychiku pomocou maľby, kresby, modelovaním, tvorením koláží či iných výtvarných techník,  ale i pôsobením výtvarného diela na človeka. Pomocou takýchto umeleckých prostriedkov sa dostáva človek priamo do kontaktu s pocitmi, emóciami, túžbami, strachom, myslením a názormi, ktoré sa niekedy ťažko slovne opisujú.

Je vhodná na relaxáciu, uvoľnenie, zmiernenie pocitov úzkosti, poznanie vlastných možností, motiváciu, primerané sebahodnotenie a nadhľad v náročných životných situáciách. Môže pomáhať aj pri ľahšom nadväzovaní kontaktov či znižovaní agresívneho napätia, môže rozvíjať kognitívne i motorické schopnosti, tvorivosť aj fantáziu.

Ako prebieha 
V arteterapii nie je dôležitá estetická stránka a umelecké prevedenie diela, nevyžaduje sa výtvarné alebo iné umelecké nadanie. Cieľom tu nie je vytvorenie umeleckého diela, ale sebavyjadrenie. Dôraz sa kladie na prežívanie počas tvorby a tiež na to, čo sa snaží klient cez svoje dielo povedať, aké pocity dielom vyjadrí, na výpovednú hodnotu diela. Často odkrýva  zážitky alebo vnútorné obsahy, ktoré boli doposiaľ nejasné, nezrozumiteľné, skryté a o ktorých klient nevie hovoriť. Arteterapia môže prebiehať individuálne alebo skupinovo. Vykonáva ju školený arteterapeut. 

Pre koho je vhodná
Je vhodná predovšetkým u dospelých a detí, ktorí majú ťažkosť s popísaním svojich problémov alebo pocitov slovami. Deti vnímajú arteterapiu ako hru a je preto pre nich prijateľnejšia ako verbálna terapia. Dokážu pomocou kresby odhaliť svoj vnútorný svet, odkryť svoje vnútorné pocity a prezentovať svoje potreby. 
Využíva sa aj pri ľuďoch trpiacich psychózami, i u mentálne postihnutých. Úspešné býva jej využitie u detí mutistických, ktoré majú problém komunikovať so svojim okolím, aj u detí týraných, zneužívaných. Veľký význam má jej využitie pri autistických klientoch, ale aj pri práci s deťmi hyperaktívnymi a úzkostnými. U hyperaktívnych detí býva veľmi úspešné napríklad modelovanie z hliny či iného poddajného tvarovateľného materiálu (napríklad aj dnes moderný kinetický piesok). Spektrum  využitia tejto terapie je skutočne veľmi široké. 

Formy arteterapie
  • aktívna  – spočíva v realizácii, v produkcii tvorivých činností
  • pasívna – využíva vnímanie umenia a pocitov, ktoré sú s tým spojené