Vytvorené: pred 5 rokmi

Muzikoterapia

Čo je to
Muzikoterapia alebo hudobná terapia je založená na liečení hudbou. Je to spôsob, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní či konaní človeka. Využívajú sa pritom informácie, ktoré nám hudba sprostredkúva, ako aj samotná melódia, rytmus či tempo. Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov. 

Cieľom muzikoterapie je zlepšenie kvality života, kvality medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácia, sebavyjadrovanie, zvládanie stresu, motivácia. Hudba poskytuje veľa možností na prežívanie radosti, pozitívnych pocitov, ale aj na vyjadrenie negatívnych pocitov, slúži k naplneniu emocionálnych, sociálnych, kognitívnych, telesných či spirituálnych potrieb jedincov. Muzikoterapeutická skúsenosť obvykle vyvoláva pozitívne zmeny vo všetkých rozmeroch organizmu. 
Má podobu cvičení a hier s rozličným zameraním. Či už sú to aktivity orientujúce sa na pozornosť a vnemy, na tvorivosť či rozvoj pamäťových schopností. Rôzne podoby muzikoterapie majú vplyv na zmeny konania a správania, často plnia významnú funkciu relaxácie a aktivujú emócie. 
Muzikoterapia obvykle zahŕňa hudobné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom, spevom, dramatizáciou a často aj maľbou. Patrí tu tiež počúvanie hudobných rozprávok alebo pantomíma. 

Dve oblasti muzikoterapie
  • aktívna oblasť – je to prejav inštrumentálneho, pohybovo-dramatického, vokálneho zamerania, vyvíjanie vlastnej hudobnej aktivity - spievanie, hra na hudobný nástroj alebo rytmizácia na rôzne hudobné nástroje, ale aj maľovanie podľa hudby 
  • receptívna oblasť –  počúvanie hudby, hudobnej produkcie 

Komu je určená
Cieľovou skupinou terapie hudbou sú hlavne zdravotne, psychicky ale aj edukačne znevýhodnení či postihnutí jednotlivci. Muzikoterapia je využiteľná najmä pri práci s deťmi, no nie je vekovo ohraničená.
Využíva sa pri liečbe stresu, úzkosti, nespavosti, pri neurotických a psychosomatických ochoreniach či pri depresiách. Pomáha pri liečení Parkinsonovho syndrómu, detskej mozgovej obrny alebo sklerózy multiplex. Ovplyvňuje krvný tlak či tep, aktivitu mozgu, napätie vo svaloch a koži, taktiež zlepšuje pamäť aj sústredenie a vedie k aktivizácii svalového systému.

Muzikoterapiu vykonáva kompetentný,  kvalifikovaný a vyškolený muzikoterapeut. 

Môže byť realizovaná individuálne aj skupinovo, s využitím skupinovej dynamiky.