Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Ako využiť Čítacie rozcvičky u žiakov s ADHD

Ako využiť Čítacie rozcvičky u žiakov s ADHD
Pri poruchách pozornosti najmä v ranom školskom veku sa veľmi často ako sprievodný jav vyskytujú u detí aj ťažkosti v čítaní. Knižka z nášho e-shopu Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky je určená aj im a v praxi sa veľmi osvedčuje.

Je však potrebné pracovať s Rozcvičkami cielene.

Čo je problémom u detí s ADHD pri čítaní

Neschopnosť alebo znížená schopnosť sústrediť sa na predkladaný text. Problémom pre žiaka môže byť:

 1. ťažkosť so zameraním pozornosti na text

 2. ťažkosť udržať pozornosť (niekedy aj krátkodobo) na jednotlivých písmenách, slovách, na vete, na riadku... jedným z najvýraznejších znakov porúch pozornosti sú ťažkosti s krátkodobou, pracovnou, operačnou pamäťou, ktorá je vlastne len dlhším udržaním pozornosti

 3. ťažkosť rozdeliť pozornosť na viacero podnetov naraz, ale aj vybrať jednu "figúru", jeden podnet (v tomto prípade písmeno, slovo, text) z množstva podnetov okolo (nevšímať si napríklad obrázky k textu, nenechať sa rozptyľovať okolitým ruchom v triede)

 4. ťažkosť v orientácii na ploche

Takýchto faktorov by bolo istotne ešte aj viac, tieto však sú asi najčastejšie a pri čítaní u detí s poruchami pozornosti najzreteľnejšie. Môžu sa vyskytovať u dieťaťa aj jednotlivo, izolovane, ale obvykle ich nachádzame viaceré a v rôznych kombináciách. Dnes sú deti presýtené rôznymi podnetmi, ale aj častým prerušovaním pozornosti - napríklad pri sledovaní programu v TV neustálym rýchlym striedaním obrazov, akcií, množstvom podnetov naraz. U detí s poruchami pozornosti sa podnet nestihne dostať do správneho centra v mozgu, tam spracovať a vygenerovať následná správna odpoveď.

Pri vhodnom postupe je možné Rozcvičky využiť na podporu viacerých dielčích funkcií, ktoré sú pre správne a ľahké, bezproblémové čítanie nevyhnutné.

 • Pracovné listy v Rozcvičkách sú jednoduché, zámerne bez obrázkov - aby neodpútavali pozornosť čitateľa.

 • Sú štrukturované do tabuliek, ktoré obsahujú stĺpce a riadky (štrukturovanosť obvykle dieťaťu s ADHD, ale napríklad aj s autizmom výrazne pomáha a uľahčuje udržanie pozornosti).

 • Strany nie sú textom "prehustené", čo pomáha žiakovi pri správnom vedení zamerať a následne aj udržať jeho pozornosť.

Stratégie pri práci s Rozcvičkami u detí s ADHD

 • Čítanie podľa súradníc, ktoré dieťaťu určíme - pomáha nácviku orientácie na ploche, cvičenie je dynamické a pomáha zamerať a udržať pozornosť na predloženom texte

 • Vopred určený krátky časový limit na prácu s Rozcvičkami - pomáha pozitívnej motivácii, snahe udržať pozornosť počas určenej krátkej doby, ktorú môžeme postupne predlžovať (avšak Rozcvičky by nikdy nemali byť príliš dlhé, časový limit je individuálny), dieťa tak neodrádza skutočnosť, že bude čítať dlho, že textu je veľa, pretože inak má tendenciu vopred sa vzdávať a čítať nechce, pracuje s nechuťou.

 • Časté striedanie zadania - obmedzuje monotónnosť, pomáha naučiť pružnejšie prenášať pozornosť.

 • Krátke rozcvičky pomáhajú ako aktivity, hry pred čítaním, dynamičnosť cvičení pomáha zvýšiť sústredenie, zabrániť rozptyľovaniu pozornosti,

Námety na hry s pracovnými listami z Čítacích rozcvičiek

 • Nájdi čo najrýchlejšie slovo (sluchové diktáty) - podnet počutého a následná vizualizácia - dieťa hľadá v tabuľke čo najrýchlejšie slovo, ktoré špec.pedagóg prečítal (môže vyhľadané slovo iba ukázať, ale môže napr. ako pri diktáte napísať na papier súradnice prečítaného slova z pracovného listu ) - využívame sluchovú pozornosť v kombinácii so zrakovou, s orientáciou na ploche. Pri dobrom zvládnutí môžeme po čase rozšíriť inštrukciu z jedného slova napríklad na dve prečítané slová naraz. Dobre vytrénovaná sluchová pozornosť je v škole podstatná.

 • Čítanie podľa súradníc v pracovných listoch učí deti rýchlemu dekódovaniu, dešifrovaniu písaných znakov, ktoré musí byť automatické a rýchle, ak sa chceme dopracovať k plynulému a rýchlemu čítaniu

 • Nájdi čo najrýchlejšie na pracovnom liste (v riadku, v stĺpci) všetky slová s dĺžňom - ukáž ich alebo napíš ich súradnice

 • Nájdi všetky slová, ktoré obsahujú určité písmeno

 • Nájdi písmená, slová na pracovnom liste, ktoré sú napísané červenou, ktoré sú podčiarknuté, ktoré majú pred slovom hviezdičku, ktoré sú vytlačené hrubo...a pod. Postupne môžeme zadať inštrukciu zloženú z dvoch príkazov - napr. nájdi, prečítaj všetky červené a modré slová, všetky červené a podčiarknuté slová a pod.

 • Môžeme slová z pracovného listu prefotiť, rozstrihať na jednotlivé slová. Následne dieťa čo najrýchlejšie vyhľadá na pracovnom liste slovo, ktoré povieme a položí naň vystrihnutú kartičku s rovnakým slovom (prípadne povieme len súradnice a dieťa slovo nájde podľa zadaných súradníc)

 • Dieťa vytvorí krátku vetu na určené slovo alebo sa pokúsi viaceré slová z riadku spojiť do jednoduchej vymyslenej vety

 • Slová z pracovného listu dieťa číta s pomocou farebnej fólie - prečíta iba to, čo sa vojde pod fóliu (fólie môžeme mať rôznych rozmerov a rôznych farieb)

 • Hádžeme kockou a dieťa prečíta iba slová v riadku s tým číslom, aké nám padlo na kocke

 • Nájdi na pracovnom liste (prípadne v piatom riadku, nájdi v stĺpci C) slovo, ktoré napr. začína na "L" a končí na "A" ... postupne dieťa učíme vnímať zloženú inštrukciu

 • Prečítame dieťaťu slová z celého riadku (stĺpca) a dieťa zapíše všetky, ktoré si zapamätalo . Volíme postupne zvyšujúcu sa náročnosť, predlžujeme pracovnú, operačnú pamäť - čím ďalej tým viac diktovaných slov, podľa toho, ako sa dieťaťu darí, s ohľadom na jeho schopnosti a úspešnosť.

Tvorivosti pri využívaní pracovných listov sa medze nekladú, sme presvedčení, že Rozcvičky v dobrých rukách špeciálneho pedagóga (ale aj rodiča) dokážu dieťaťu s poruchou pozornosti účinne pomáhať.

Prosím, uvedomme si však, že Čítacie rozcvičky nie sú beletriou pre deti, nie sú určené ako vianočný darček na samostatnú prácu dieťaťa a ani prvoplánovo nepracujú s porozumením prečítanému textu. Môžu byť však veľmi vhodným nástrojom do rúk dospelých - rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov a pri cielenom a premyslenom používaní môžu byť dobrým pomocníkom na ceste k lepšej technike čítania a k lepšej pozornosti.

Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky nájdete v našom e-shope .