ČÍTACIE ROZCVIČKY pre budúce čitateľské hviezdičky

Kniha | Pomôcka | Pracovné listy
ISBN: 978-80-89511-03-7
Autor: PaedDr. Tatiana Gandelová
Vydanie: prvé
Vydavateľ: ICM Orava
Rok vydania: 2021
Počet strán: 28
Iba u nás
Cena za kus: EUR 19,90
Stav: skladom
Doručenie na celom Slovensku
Platba kartou, aj na faktúru
Akcia
Ku každej objednávke knihy dostávate zadarmo ako bonus od nás hárok so šiestimi čítacími okienkami na vystrihnutie zadarmo.

Vedieť čítať je človečí zázrak

Čítanie nám umožňuje cez slová poznávať nepoznané, objavovať neobjavené, nadobúdať vedomosti, poskytovať zábavu, predstavovať si, dorozumievať sa, fantazírovať... Je to dôležitá ľudská kompetencia, s ktorou sa ale nenarodíme. Čítať sa dá naučiť len čítaním.

Ako dlho trvá človeku, kým sa naučí čítať? Koľko času potrebujeme na to, aby sme sa naučili čítať plynulo a s porozumením? Sú deti, ktoré sa snažia zo všetkých síl, majú aj podporu svojho okolia a predsa to nejde tak, ako by malo. Je mnoho detí, ktoré sa z rôznych dôvodov s čítaním doslova trápia ešte aj vo vyšších ročníkoch. 

Iba ak slová správne prečítame, môžeme im porozumieť.

Pre mozog to znamená spočiatku pomerne zložité a budovanie cesty, z ktorej – ak chceme aby písanie a čítanie bolo pružné,  správne a s porozumením -  musí byť raz diaľnica. 

Tak ako na každej výstavbe diaľnice aj tu platí,  že potrebujeme najprv veľmi dobré základy, na ktorých potom budeme ďalej budovať a v ktorých musí každá jednotlivá súčiastka zapadnúť tam, kam má. Aby bol výsledok dobrý, aj tu musíme mať dobrú techniku. V čítaní sú takými základmi presnosť a plynulosť – teda technika, ktorá nám potom pomôže k dobrému výslednému porozumeniu.

Preto sú tieto naše pracovné listy s čítacími rozcvičkami zamerané iba na technickú stránku čítania, oprostenú od potreby porozumenia významu textu. Nevenujeme  sa cvičeniam na porozumenie, ani všetkým oblastiam tak nesmierne dôležitého fonematického uvedomovania. K tomu je určených mnoho iných skvelých materiálov.

Sú spracované ako alternatívny súbor cvičení pre všetky deti na zlepšovanie, zdokonaľovanie TECHNIKY čítania, na vytvorenie dynamického stereotypu čítania. Cvičenia sú chápané a myslené ako krátke a systematicky vykonávané čítacie rozcvičky, ako alternatívny súbor cvičení na precvičovanie a zdokonaľovanie techniky čítania. V žiadnom prípade nenahrádzajú výuku čítania v škole.

Ostáva mi už len pogratulovať autorke predmetnej príručky, som presvedčená, že uvedené návody a cvičenia  na čítanie nájdu svojich odberateľov v podobe rodičov dotknutých detí, učiteľov ale aj špeciálnych pedagógov.

doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. Katedra špeciálnej a liečebnej pedagogiky, IJP Levoča, PF KU Ružomberok

Technika sa niekedy podceňuje, uprednostňuje sa porozumenie, ktoré je – samozrejme - napokon vždy najdôležitejšie. K nemu v čítaní spejeme.  Avšak dobre zvládnutá technika čítania – to sú „dobré topánky na cestu“. To je  vybudovaná krásna široká diaľnica namiesto nepohodlnej, úzkej,  krivoľakej či hrboľatej cestičky, po ktorej sa nekráča pohodlne. Iba ak slová správne prečítame, môžeme im porozumieť. Preto sú naše čítacie rozcvičky zamerané len na technickú stránku čítania, oprostenú od potreby porozumenia významu textu.

Príbeh knižky je celkom jednoduchý - pracovné listy začali vznikať s minuloročným nástupom dištančného vzdelávania a s neustálymi telefonickými alebo on-line otázkami rodičov (vtedy v pozícii učiteľov), ako majú pomôcť svojmu dieťaťu naučiť sa čítať, keď to nejde.

Komu sú určené

Čo obsahujú

Kto s nimi môže pracovať

Čo podporujú

Recenzný posudok

Určené sú predovšetkým deťom:

 • s pomalým osvojovaním čitateľských návykov

 • so slabými či nesprávnymi čitateľskými návykmi, so zaostávaním v technike čítania

 • pre tie, ktoré musia na proces čítania vynaložiť množstvo úsilia z akýchkoľvek dôvodov, pre tzv. "bojujúcich čitateľov"

 • deťom s dyslexiou

 • pri ťažkostiach v plynulosti čítania

 • ako prevencia u detí s rizikom porúch učenia

 • na odstraňovanie fixovanej alebo fixujúcej sa techniky tichého dvojitého čítania

 • pri dlhodobom zotrvávaní na slabikovaní

 • ale aj ako cvičenia na opakovanie či zlepšovanie techniky čítania z akýchkoľvek dôvodov

 • môžu byť pomôckou pre deti s poruchami okulomotoriky (napr.pri DMO) alebo pri poruchách binokulárneho videnia

 • pri oneskorenom vývine reči

 • za určitých podmienok pod vedením logopéda aj pre deti s artikulačnými ťažkosťami

 • štruktúrovanosť cvičení do tabuliek vyhovuje aj deťom s poruchou pozornosti a žiakom s poruchami z autistického spektra

 • môžu byť podporou tiež pre deti z inojazyčného prostredia či z minoritných skupín

 • pre deti, ktoré slabo ovládajú štátny jazyk alebo majú už nadobudnuté čitateľské návyky v inom jazyku