Vytvorené: pred 5 rokmi

DMO – detská mozgová obrna

Popis


Tejto diagnózy sa obáva každý rodič. Každá mamička si počas tehotenstva želá, aby sa jej dieťatko narodilo zdravé, aby sa vyvíjalo normálne, aby sa naučilo chodiť. Niekedy z rôznych príčin môže dôjsť ešte počas tehotenstva alebo aj krátko po narodení dieťaťa k poškodeniu nezrelého mozgu. Príčiny bývajú rôzne - ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, poruchy krvného obehu, ťažký pôrod, nedonosenosť, ale aj prenášanie a mnoho iných, čo sa následne u dieťaťa prejaví ako detská mozgová obrna – DMO. Dieťatko nemôže chodiť napriek tomu, že sa narodilo so zdravými kĺbmi a svalmi. Jeho mozog však nedokáže správne riadiť pohyby tela.  
 
Rodičia si obvykle čoskoro po narodení dieťatka všimnú, že sa začne oneskorovať jeho psychomotorický vývin: napríklad sa dieťa nezačne otáčať na bruško v období, keď by sa už malo, nedvíha a neudrží hlavičku, neposadí sa v období, keď je to u detí bežné, nezačne chodiť. Často ani reč nenastupuje vtedy, keď má, oneskoruje sa, dieťa neudrží zatvorenú pusu a dlho sa sliní, môže škúliť, oneskorene sleduje predmety zrakom, niekedy sú prítomné aj menšie alebo väčšie epileptické záchvaty, neskôr sa môže prejaviť aj mentálne postihnutie, čo však nie je pravidlom. 
 
Neurologickými vyšetreniami sa zistí, že sa jedná o túto diagnózu. K názvu DMO sa potom ešte pridávajú ďalšie odborne znejúce prívlastky: napr. spastická, hypotonická či dyskinetická forma,  taktiež sa pomenováva či sa jedná o diparézu, kvadruparézu, hemiparézu
 

Čo ďalej? 


Kde sa môžu vzdelávať
Liečba DMO je dlhodobá, obyčajne veľmi namáhavá a vyžaduje obetavého a trpezlivého rodiča. Celkové vyliečenie zatiaľ však nie je možné.  
Ak sa s liečbou  začne čo najskôr – ešte v kojeneckom veku – môže výrazne pomôcť zmierniť poruchy hybnosti a najmä zabezpečiť aj primeraný  nástup reči. 
 
Rodič je obyčajne odporúčaný do starostlivosti ambulancie pre rizikových novorodencov, na neurologické vyšetrenia a následne absolvuje celý rad pravidelných rehabilitácií, často aj operácií, liečení. Základom liečby sú rehabilitácie, v rámci ktorých môžu byť odporúčané napr. Vojtova metóda či Bobathova metóda, hipoterapia – jazda na koňoch, hydroterapia – rehabilitácia spojená s plávaním a pod. 

Špecifiká vo vzdelávaní: 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s telesným postihnutím (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s telesným postihnutím, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 

Pri vzdelávaní dieťa s touto diagnózou je dôležitá najmä prognóza jeho zdravotného stavu - či je stav relatívne stabilizovaný, zlepšujúci sa, alebo zhoršujúci. 

V pedagogickej praxi sa vychádza najmä z toho, či je dieťa chodiace alebo nechodiace a z toho, či žiak s týmto postihnutím dokáže pri vyučovaní: 
  • udržať polohu tela v sede a v stoji - problémy môžu nastať v tom, že neudrží vzpriamený trup a hlavu, takže potrebuje oporu, nie je schopný stáť alebo stojí len s oporou
  • vykonávať lokomočné pohyby, pričom môže byť neschopný chodiť s pomocou – je imobilný, schopný chodiť s pomocou (druhej osoby, barly) – čiastočne mobilný, schopný chodiť samostatne – mobilný
  • vykonávať manipulačné pohyby – obmedzenie podľa druhu a rozsahu porúch hybnosti horných končatín

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností (v prípravnom + 1.-4.ročníku) – obsahom predmetu je rozvoj grafických zručností a jemnej motoriky na uľahčenie osvojovania písania podľa individuálnych možností žiaka, taktiež aj skvalitňovanie zrakového, sluchového a hmatového vnímania, rozvíjanie jeho poznávacích a vyjadrovacích schopností
  • Rozvíjanie pohybových zručností (v prípravnom + 1.- 4.ročníku) – s obsahom zameraným na získanie základných pohybových zručností, zdokonaľovanie správneho držania tela, koordinácie pohybov, rozvíjanie pohybových návykov, pohybovej pamäte, orientácie v priestore, utvrdzovanie základných hygienických návykov. 
  • Zdravotná TV (môže byť zaradená v oblasti špec.pedagogická podpora na nižšom stupni stredného vzdelávania) – prispieva k upevneniu optimálneho zdravotného stavu žiaka, plní úlohu preventívnu, výchovnú, vzdelávaciu, sociálnu aj psychologickú. Komplexná podpora rozvoja motoriky, fyzickej zdatnosti a sebaobsluhy. 

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :