Vytvorené: pred 5 rokmi

Telesné postihnutia

Popis 


Telesné postihnutia sú obvykle pre okolie dobre rozpoznateľné, viditeľné, často nápadné. V niektorých kultúrach žiaľ ešte aj dnes sú ľudia s telesným postihnutím vnímaní ako príťaž spoločnosti, nemajú ľahké postavenie a spoločnosť sa k nim často nespráva najláskavejšie. Deťom v niektorých kultúrach je ešte aj dnes odopieraný prístup k vzdelávaniu či k primeranej zdravotnej starostlivosti. 

U nás je našťastie v tomto smere situácia priaznivejšia.  Aj keď napr. nechodiace dieťa na vozíčku v škole bezpečne upúta pozornosť, má prístup k vzdelávaniu s ohľadom na svoje postihnutie. 

Čo ďalej? 


Kde sa môžu vzdelávať
Liečba telesných postihnutí  závisí od druhu a stupňa postihnutia. Obvykle však je dlhodobá, často pre dieťa veľmi namáhavá a vyžaduje obetavého a trpezlivého rodiča. U niektorých druhov telesných postihnutí celkové vyliečenie často nie je možné.  

Rodič s dieťaťom s telesným postihnutím je obyčajne odporúčaný do starostlivosti rôznych odborných ambulancií: neurologických, pediatrických ambulancií pre rizikových novorodencov, či na rehabilitačné ambulancie alebo liečenia. Často sú im v rámci liečby odporúčané napr. Vojtova metóda či Bobathova metóda, hipoterapia – jazda na koňoch, hydroterapia – rehabilitácia spojená s plávaním a množstvo ďalších liečebných a rehabilitačných postupov

Špecifiká vo vzdelávaní: 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s telesným postihnutím - ak to potrebuje a ak to vyžaduje charakter jeho postihnutia -  sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s telesným postihnutím (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s telesným postihnutím, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 

Pri vzdelávaní dieťa s telesným postihnutím je dôležitá najmä prognóza jeho zdravotného stavu - či je stav relatívne stabilizovaný, zlepšujúci sa, alebo zhoršujúci. 

V pedagogickej praxi sa vychádza najmä z toho, či je dieťa chodiace alebo nechodiace a z toho, či žiak s týmto postihnutím dokáže pri vyučovaní: 
  • udržať polohu tela v sede a v stoji - problémy môžu nastať v tom, že neudrží vzpriamený trup a hlavu, takže potrebuje oporu, nie je schopný stáť alebo stojí len s oporou
  • vykonávať lokomočné pohyby, pričom môže byť neschopný chodiť s pomocou – je imobilný, schopný chodiť s pomocou (druhej osoby, barly) – čiastočne mobilný, schopný chodiť samostatne – mobilný
  • vykonávať manipulačné pohyby – obmedzenie podľa druhu a rozsahu porúch hybnosti horných končatín

Špecifické predmety
Žiak s telesným postihnutím môže mať do svojho vzdelávania - ak to potrebuje - zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a grafomotorických zručností (v prípravnom + 1.-4.ročníku) – obsahom predmetu je rozvoj grafických zručností a jemnej motoriky na uľahčenie osvojovania písania podľa individuálnych možností žiaka, taktiež aj skvalitňovanie zrakového, sluchového a hmatového vnímania, rozvíjanie jeho poznávacích a vyjadrovacích schopností
  • Rozvíjanie pohybových zručností (v prípravnom + 1.- 4.ročníku) – s obsahom zameraným na získanie základných pohybových zručností, zdokonaľovanie správneho držania tela, koordinácie pohybov, rozvíjanie pohybových návykov, pohybovej pamäte, orientácie v priestore, utvrdzovanie základných hygienických návykov. 
  • Zdravotná TV (môže byť zaradená v oblasti špec.pedagogická podpora na nižšom stupni stredného vzdelávania) – prispieva k upevneniu optimálneho zdravotného stavu žiaka, plní úlohu preventívnu, výchovnú, vzdelávaciu, sociálnu aj psychologickú. Komplexná podpora rozvoja motoriky, fyzickej zdatnosti a sebaobsluhy. 

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :