Vytvorené: pred 5 rokmi

Psychomotorická terapia (pohybová)

Psychomotorická terapia využíva liečbu pohybom.
Pohyb slúži na dorozumievanie sa s okolím, je najstarším dorozumievacím prostriedkom človeka. Patrí tu držanie tela, spôsob chôdze, stav jemnej a hrubej motoriky, mimika, gestika. V tom, ako sa pohybujeme sa často odráža naše vnútorné naladenie - inú pozíciu tela, postoj, pohyb máme keď sme nervózni, rozčúlení, iný keď sme pokojní, spokojní, natešení a pod. Pohyb je priamym dôsledkom vnútorného zvládania našich emócií, zážitkov a celkového procesu vnímania. Na základe pohybu možno často "čítať" úroveň aktuálneho duševného i telesného stavu a naopak - pohybom môžeme náš psychický stav regulovať.

Ako funguje
Všetky terapie, ktoré patria do skupiny takýchto pohybových - psychomotorických terapií poskytujú priestor, v ktorom možno získať telesnú skúsenosť a overiť si rôzne spôsoby správania sa. Pri cvičeniach ide predovšetkým o stimuláciu neuromotoriky, zlepšenie spolupráce častí tela, cvičenia sebauvedomovania pri rozličných pohyboch a polohách tela, prežívania radosti z dotykov, pohybové hry a masáže.

Cvičenia môžu prebiehať napr. aj s pomocou zrkadla, ktoré umožňuje kontrolovať pohyby i koordináciu. Využíva sa  pantomíma, jóga, rôzne pohybové hry, pohybová dramatizácia alebo pohybové relaxačné techniky.
Podporuje budovanie vzťahu k vlastnému telu, uvedomenie si jeho obmedzení a hraníc, pri vytváraní sebauvedomenia a zdravého sebaobrazu. Pozitívne pôsobí na psychické uvoľnenie. 

Psychomotorická terapia môže prebiehať individuálne alebo skupinovo a kladie dôraz na osobnú zodpovednosť a slobodnú vôľu, podporuje autonómiu klienta.

V Českej republike je priekopníčkou tejto terapie B.Hátlová, ktorá ju nazvala kinezioterapiou. 

Kedy je vhodná
Psychomotorická terapia je vhodná pri liečbe: 
 • neurotických a psychotických porúch, 
 • psychosomatických chorôb, 
 • pri migrénach, bolestiach hlavy, 
 • pri zažívacích a kĺbových problémoch, 
 • pri poruchách srdcového rytmu, 
 • pri syndróme vyhorenia či pri vyčerpaní
 • pri vzťahových, partnerských a rodinných problémoch, 
 • pri potrebe sebapoznávania, 
 • pri depresiách, strachoch, úzkosti, zvýšenom napätí
 • pri závislostiach
 • pri regulácii správania - napr pri hyperaktivite  

Do tejto terapie patrí napr. aj metóda Veroniky Sherborne.
Viac o psychomotorickej terapii nájdete aj tu