Vytvorené: pred 5 rokmi

Dramatoterapia

Čo je to
Dramatoterapia je liečba formou hrania divadla – bábkové divadlo, psychodráma, rolové hry, sociodráma, pantomíma, hry s maskami, zrkadlenie. Využíva cielené hry, improvizáciu, skupinové cvičenia a ďalšie formy dramatických činností s cieľom celostného rozvoja osobnosti.
Využíva pôsobenie na osobnosť človeka cez umeleckú oblasť,  predovšetkým cez prežívanie a konanie. 

Dramatické prejavy pozitívne pôsobia na odreagovanie napätia, rozvíjanie kognitívnych schopností, nadväzovanie kontaktov, rozvoj tvorivej aktivity, komunikačných schopností. Pomáhajú  rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, podporujú nachádzanie efektívnych riešení problémov, prehlbovanie spolupráce, pochopenie konania druhých, podporujú budovanie vzájomných vzťahov v skupine, uvoľnenie sa aj formovanie vlastných postojov.
Dramatoterapia rozvíja verbálnu i neverbálnu komunikáciu, podporuje využívanie fantázie a rozvíja schopnosť improvizovať, zvyšuje sebaúctu, spontánnosť, empatiu, vytvára bezpečné prostredie na prípadné znovuprežívanie emócií. Terapia často prispieva aj k zníženiu citlivosti na kritiku či odmietnutie, rozvíja pozitívne návyky. 
Hranie rolí rozširuje výrazové prostriedky a uľahčuje pochopenie seba aj iných, umožňuje lepšie sebauvedomenie vo vzťahoch. 

Výber prostriedkov a metód závisí od zloženia skupiny a problému účastníkov. Skupinu tvoria obvykle ľudia, ktorí majú podobný alebo rovnaký problém. Prehrávaním situácií v dramatickom priestore (napr. výmenou rolí) si klienti uvedomia, čo prežívajú. Danú situáciu si tak môžu prežiť nanovo -  v bezpečnom prostredí a bez toho, aby museli niesť následky, ktoré by nastali v realite. Rola je hrou, ktorá učí jedincov prejavovať svoje pocity, priania, myšlienky, objavovať seba samého či precvičovať situácie z bežného života. 

Komu je určená
Je vhodná najmä pre ľudí, ktorí trpia rôznymi psychosociálnymi poruchami. Využiteľná je aj pre deti a adolescentov s problémovým správaním, ale aj pre tých, ktorí prekonali vážnu diagnózu alebo vážne životné udalosti,  ktoré im poznačili či zmenili život. 

Dramatoterapia prebieha prevažne skupinovo, ale dá sa využiť aj individuálne. Vedie ju vyškolený dramatoterapeut, ktorý používa dramatické štruktúry s cieľom pomôcť klientom.