Vytvorené: pred 5 rokmi

Ergoterapia

Ergoterapia je liečba pracovnou činnosťou resp. zamestnaním, preto sa niekedy označuje aj ako činnostná terapia, pracovná terapia. Názov je odvodený z gréckeho slova ergon  =dielo a therapeia = liečenie, ošetrovanie, pretože už starí grécki lekári poznali povzbudivý účinok práce. 

Kde sa využíva
Najčastejšie sa táto terapia využíva v zdravotníctve, ale aj v sociálnych službách či v špeciálnej pedagogike. Poznáme ju tak pri psychiatrickej liečbe (závislosti, poruchy osobnosti), ako aj pri liečbe porúch správania. Vo verejnosti asi najznámejšie využitie ergoterapie je pri mnohých postihnutiach zmyslových, psychických, fyzických alebo mentálnych, spojených s narušením alebo stratou schopnosti sebaobsluhy.  Využíva sa vo všetkých vekových skupinách. V školách sa využíva najmä tam, kde sa vzdelávajú deti s ťažším alebo s viacnásobným postihnutím.

Ako funguje
Ergoterapia podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií a podporuje začlenenie jednotlivca do spoločnosti, prispieva tým k zvýšeniu kvality jeho života. Pri poruchách, ktorých dôsledkom je nedostatočná schopnosť sebaobsluhy je cieľom ergoterapie predovšetkým dosiahnutie sebestačnosti v bežných denných aktivitách a voľnočasových činnostiach, nácvik hrubej a jemnej motoriky,  rozvoj zmyslovej percepcie, zlepšovanie sústredenia a pozornosti, rozvoj kognitívnych funkcií atď. Neoddeliteľnou súčasťou v takýchto prípadoch je aj nácvik používania rôznych kompenzačných pomôcok - u detí aj používanie písacích pomôcok, pomôcok na grafomotoriku a pod. Vytvára tak predpoklady k väčšej sebestačnosti jednotlivca s postihnutím.  

Pre naplnenie týchto cieľov využíva ergoterapia celý rad rôznych činností, napr. aj: 
  • remeselnú činnosť – ručné práce, prácu s drevom, vlnou, kožou, hlinou, keramikou, textilom, papierom či inými materiálmi, výtvarnú činnosť;
  • spoločenské hry – stolové, kartové, logické, pamäťové, vzdelávacie;
  • športové a pohybové aktivity – vychádzky, práce v záhrade;
  • z ostatných činností – aj premietanie filmov, čítanie časopisov a pod.

Ergoterapia môže prebiehať individuálne i skupinovo. Vykonáva ju vyškolený ergototerapeut. 

Čo rozvíja
Pomáha zlepšovať jemnú a hrubú motoriku, koordináciu tela, poskytuje pocit užitočnosti a radosť z tvorby. Trénuje vytrvalosť, citlivosť i pamäť. Rozvíja kreativitu, kultúrno-spoločenský život, vôľové vlastnosti a sebavedomie zúčastnených. 
Ergoterapia napomáha k odpútavaniu sa od problémov, k pozitívnemu zamestnávaniu mysle, duševnej rovnováhe, k zmysluplnému tráveniu voľného času.