Vytvorené: pred 5 rokmi

KBT

Skratkou KBT sa označuje tzv. kognitívno-behaviorálna terapia. Predstavuje súbor poznatkov,  týkajúcich sa ľudského správania, zameriava sa na to, čo a akým spôsobom ovplyvňuje ľudské správanie. Vychádza z predpokladu, že ľudské správanie je naučené podľa základných princípov učenia, znamená to teda, že sa dá zmeniť.

Zameranie
Cieľom KBT je dosiahnuť samostatnosť a sebestačnosť klienta. Terapia sa zameriava na prítomnosť, na riešenie prítomných problémov a na faktory udržiavajúce problém, nie na pôvodné zdroje tohto problému. Zameriava sa najmä na konkrétne zmeny v živote. Využívané jednotlivé terapeutické postupy nie sú cieľom, sú len prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, na ktorom sa terapeut s klientom dopredu dohodli. 

Ako funguje
Kognitívno-behaviorálna terapia môže byť individuálna, skupinová, párová alebo rodinná. Je to štruktúrovaná terapia, je krátka a časovo obmedzená. Vzťah medzi terapeutom a klientom je vzťahom vzájomnej spolupráce, pričom terapeut je aktívny a direktívny, no postupne prenáša zodpovednosť za priebeh terapie na klienta a jeho aktivita sa znižuje. 

Od klienta sa očakáva, že bude aktívne pristupovať k riešeniu svojich problémov, bude otvorene rozprávať o svojich myšlienkach, zážitkoch, emóciách a ochotne bude skúšať nové spôsoby správania i myslenia. Terapeut je pre klienta rovnocenným partnerom pri riešení klientovho problému a pri komunikácii s ním používa zrozumiteľný jazyk. 

Metódy KBT pripravujú klienta na budúcnosť a pracujú predovšetkým so súčasnosťou, vedú k pozitívnemu mysleniu a taktiež k nácviku žiadúceho správania. Predkladané kognitívno-behaviorálne techniky si klient môže nacvičiť a preniesť ich aj do domáceho prostredia v rámci plnenia úloh, aby sa tak naučil samostatne riešiť svoje problémy. Vždy sa pracuje s konkrétnymi jasne pomenovanými problémami a s konkrétnymi cieľmi. 

Počas terapie je každý pokrok usmerňovaný, posilňovaný a učenie postupuje od jednoduchšiemu k zložitejšiemu. KBT prispieva k sebestačnosti klienta, zvládnutím obávaných situácií sa zvyšuje pocit sebavedomia a vlastnej zdatnosti. Klient postupne dokáže problémy úspešne zvládať sám a terapeuta prestáva potrebovať. 

Kedy je vhodná
KBT alebo jej prvky sa úspešne využívajú najmä pri liečení úzkostných porúch, depresií, bipolárnych afektívych porúch, schizofrénie, mentálnej retardácie, porúch správania u detí, sexuálnych dysfunkcií, závislostí, porúch príjmu potravy, chronických somatických ochoreniach, rodinných a manželských problémoch, porúch osobnosti.