Vytvorené: pred 5 rokmi

Adlerovská psychoterapia a poradenstvo

Adlerovská psychoterapia dostala názov po jej zakladateľovi, viedenčanovi A. Adlerovi. Ten pomenoval svoj systém psychoterapie a svoju myšlienkovú školu individuálnou psychológiou, pretože chcel zdôrazniť neoddeliteľnosť a jednotu ľudskej osobnosti. 

Podľa Adlera ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, rozhodnutia majú svoj účel i keď im niekedy nerozumejú. Každé správanie -  i to problémové je z hľadiska jeho nositeľa správne. Realita je taká, ako ju vnímame. Nie je podstatné to, čo je pravda, ale to, o čom sme presvedčení, že je pravda.

Ako funguje
Adlerovská individuálna psychológia sa vyznačuje uznávaním slobodnej vôle jedinca, jeho snahy uplatňovať sa v živote, sociálne sa začleniť. Zameriava sa na vedomie. 

Adlerovská psychoterapia môže byť individuálna, skupinová, párová alebo rodinná. Je určená pre deti, dospievajúcich i dospelých.  Ako skupinová forma sa často uplatňuje napr. v prevencii - Adler ako prvý v psychoterapii presadzoval, že je lepšie poruchám predchádzať, ako ich potom liečiť, že sa dá takto zabrániť neskoršiemu rozvoju psychických porúch. 

Na počiatku terapeutického procesu je dôležitým prvkom nadviazanie rovnocenného a rešpektujúceho vzťahu medzi klientom a terapeutom. Nasleduje skúmanie toho, ako funguje v oblastiach svojich životných úloh v škole, práci, v priateľských či v rodinných vzťahoch v prítomnosti. Skúma sa aj rodinná história v období detstva, kedy sa tvoril životný štýl. Terapeut spoznáva klienta, rozvíja s ním autentický pracovný vzťah, umožňuje klientovi rozširovať perspektívy vnímania seba i sveta, vytvára  mu tak vhľad do jeho metód i cieľov a posúva ho k pochopeniu svojho správania. Počas celého procesu terapeut povzbudzuje klienta k tomu, aby bol schopný nahradiť svoje doterajšie správanie iným, užitočnejším. Povzbudzuje klienta k posilneniu, ochote a odvahe robiť zmeny vo svojom okolí i v sebe. Terapeut v procese psychoterapie klienta povzbudzuje, stará sa, napráva a učí ho ako konštruktívnejšie fungovať v živote.

Využitie v škole
Pre školských psychológov je zaujímavá z tejto oblasti psychoterapie koncepcia práce Dreikusa a Greya, ktorá bola publikovaná v knihe Logické dôsledky. Tu sa dajú nájsť cenné informácie z oblasti praktickej aplikácie logických dôsledkov v každodenných životných situáciách. 

Autori sú presvedčení o využití adlerovského prístupu v školách v práci učiteľov a psychológov. Základom je poznanie, že každé konanie má nejaký logický dôsledok a ak sa chceme vyhnúť nepríjemným dôsledkom a mať viac priaznivých výsledkov, musíme tomu prispôsobiť svoje konanie.