Vytvorené: pred 5 rokmi

Poruchy správania, sociálno-patologické javy a prejavy rizikového správania

Popis 


Poruchy správania sú veľmi široko chápaným pojmom. Veľmi často sa prejavujú v detstve a v období dospievania, v dospelosti sú skôr  vzácnosťou. Majú veľký dopad na život dieťaťa a aj na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky aj rovesnícke vzťahy v školskom prostredí. Ovplyvňujú celý priebeh vyučovacieho procesu. V domácom prostredí znepríjemňujú prežívanie, narušujú rodinné vzťahy a väzby. 

Príčiny porúch správania bývajú veľmi rôznorodé. Z pedagogického pohľadu je však potrebné (hlavne pre následnú voľbu vhodných výchovno-vzdelávacích postupov) rozlišovať najmä, či sú zapríčinené prvotne: 
  • nevhodnými výchovnými vplyvmi, nedostatočnou či nesprávnou výchovou (tu patria napr. dificility, asociálne alebo antisociálne správanie)
  • alebo prvotnou príčinou nie sú nevhodné sociálne vplyvy (výchova), ale poškodenia CNS neurologického charakteru, poruchy emocionálneho vývinu, poruchy osobnosti, poruchy duševného zdravia z oblasti psychiatrických diagnóz, chronické ochorenia a pod. 

V súčasnej medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH 10) sú poruchy správania u detí definované ako opakujúce sa a trvalé ( min. 6 mesiacov trvajúce ) vzorce disociálneho správania, agresívneho a vzdorovitého správania, ktoré porušuje sociálne normy a očakávania primerané veku dieťaťa.
V širšom ponímaní zahŕňajú  poruchy správania celé spektrum prejavov, ktoré nevyhovujú sociálnym normám a očakávaniam. Môžu to byť klamstvá, agresivita, neprispôsobivosť spoločenským konvenciám, krádeže, prejavy v správaní ktoré sa nezlučujú so školským poriadkom a pod. 

Správanie žiaka, ktoré nezodpovedá bežným požiadavkám, normám a očakávaniam, predstavuje pre učiteľa nepríjemnú a náročnú situáciu v triede a často aj zvýšenú záťaž. Opakovaný výskyt tohto správania môže navodiť u učiteľov averziu voči takémuto dieťaťu, narúša vzťah medzi učiteľom a žiakom, stupňuje napätie a  môže mať dopad na celkový prístup učiteľa k dieťaťu a aj na výkon žiaka a jeho školské výsledky.

(V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti skutočnosť, že v našom vzdelávacom systéme žiak s ADHD, u ktorého jeho diagnóza často dopadá výrazne negatívne aj na jeho správanie a sociálne vzťahy, je zaraďovaný do samostatnej kategórie žiakov s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti, nie do kategórie porúch správania). 

Čo ďalej 


Poruchy správania - najmä ak pretrvávajú dlhodobo - nemožno brať na ľahkú váhu. Aj z drobných a ľahkých porúch správania pri dlhodobom neriešení sa môžu vyvinúť vážne ťažkosti pre dieťa (emocionálne, osobnostné, vzťahové, rovesnícke...), ale aj nepríjemnosti pre jeho okolie (rodinu, kamarátov, učiteľov). Preto je potrebné zakročiť a zvoliť primerané postupy podpory čo najskôr, ihneď pri objavení sa prvých znakov a prvých prejavov porúch a nečakať, kým sa poruchy rozvinú.

V prvom prúde musí žiakovi poskytnúť pomoc a podporu rodina a škola - ak rodina z akýchkoľvek dôvodov nemôže alebo nevie takúto podporu poskytnúť, najvýraznejšia úloha pripadá na školu.

Škola svojimi internými postupmi a možnosťami, pedagogickými opatreniami môže žiakovi pomôcť - napríklad aj vedením školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, s podporou výchovného poradcu či koordinátora prevencie. Členovia odborného tímu v škole vedú ostatných pedagógov školy k využitiu najprv všetkých vnútorných zdrojov a možností školy, ako aj k spolupráci s rodinou žiaka, k čomu by mali byť primerane vyškolení a mať zručnosti v individuálnej aj skupinovej práci s takýmto zameraním. Tímová spolupráca a koordinovaný postup všetkých zúčastnených pracovníkov školy sú v tomto prípade pre úspešnosť nevyhnutné. Nevyhnutná je spolupráca s rodinou (ak je možná), ale aj s triednym kolektívom alebo širším okolím žiaka.

V prípade, že takéto vnútorné pedagogické opatrenia školy nepostačujú, je potrebné obrátiť sa na odborníkov v poradniach existujúcich v rezorte školstva (psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov), niekedy aj na odborníkov mimo rezort školstva (lekárov, sociálnych pracovníkov, kurátorov, políciu a pod.). Tí doporučia ďalšie postupy, pomenujú všetky možnosti a budú spolu so školou a rodinou hľadať najoptimálnejšie cesty riešenia. 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Ak sú poruchy správania vážneho charakteru a nedajú sa zvládnuť pedagogickými postupmi v rámci bežnej školy, môžu sa takíto žiaci vzdelávať: 
  • v diagnostickom centre (DC) - v diagnostických triedach pri DC, tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety
  • v reedukačnom centre (RC) - v ZŠ pri RC, tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety
  • v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami správania v ZŠ - ak má škola takúto triedu zriadenú, takáto forma vzdelávania sa však v dnešnej dobe nepreferuje, nie je to vždy najvhodnejšia forma a takéto triedy sú vždy veľmi diskutované 
  • ako integrovaný v bežnej triede ZŠ s vypracovaným individuálnym vzdelávacím programom (IVP) 

Špecifické predmety
Žiak môže mať do svojho vzdelávania ak to potrebuje zaradené v rámci vzdelávacej oblasti špeciálnopedagogická podpora špecifické vzdelávacie predmety: 
  • prevencia sociálno-patologických javov -  v tomto predmete je hlavným cieľom prevencia, v rámci ktorej získajú žiaci základné informácie o vplyve drog na zdravie človeka, o ich nebezpečenstve a škodlivosti,  informácie o trestnoprávnej zodpovednosti, informácie o riešení šikanovania, záškoláctva, prevencia pred HIV/AIDS či iných sociálno-patologických javoch. Základnou zložkou tohto predmetu je učenie a vedenie žiaka k zdravému životnému štýlu, ako aj  vytváranie príležitostí pre budovanie jeho zdravých, primeraných voľnočasových aktivít 
  • terapeuticko-korekčné cvičenia -  obsah tohto predmetu je zameraný najmä na vedenie žiaka k primeranému zvládaniu jeho subjektívnych záťažových situácií, na zmierňovanie  jeho prípadnej impulzivity, agresivity, zníženej frustračnej tolerancie. V rámci predmetu podľa potreby sa učí rozvíjať a posilňovať svoju schopnosť koncentrácie pozornosti, pamäťové schopnosti, rozvíja svoje exekutívne funkcie. Učí sa poznávať sám seba, budovať primerané sebavedomie, sebahodnotenie, sebaovládanie, učí sa primerane komunikovať a riešiť konflikty,  budovať rovesnícke vzťahy, rozvíja svoje sociálne zručnosti.  

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: