Adresár

Diagnostické centrum DC

Čo robí
Diagnostické centrum zabezpečuje diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ďalšej vhodnej výchovno-vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti.

Cieľom je zistiť pravdepodobné príčiny a vývoj porúch správania dieťaťa, overovať vhodné výchovné postupy vzhľadom na konkrétnu situáciu v rodine a v škole,  umožniť dieťaťu získavať korektívnu skúsenosť a možnosť náhľadu na svoje neadekvátne správanie,  poskytovať mu emocionálnu podporu a možnosť byť úspešný a pozitívne sociálne hodnotený,  posilňovať autoreguláciu správania a odolnosť dieťaťa voči negatívnym výchovným vplyvom.  Podporujú rozvíjanie sociálnych zručností.

Základom práce sú režimové opatrenia a skupinová práca. Deti sú prijímané na pobyt buď na základe žiadosti rodičia, alebo po nariadení súdu. Diagnostický pobyt trvá nevyhnutne potrebný čas, spravidla 12 týždňov a sú zriaďované spravidla pre vekovú kategóriu detí od 3.do 15 rokov.