Vytvorené: pred 5 rokmi

Rovesnícke skupiny

Rovesnícke skupiny tvoria prirodzenú súčasť života detí a mládeže často už od skorého  detstva. Obvykle s prvou väčšou rovesníckou skupinou sa dieťa stretáva s nástupom do materskej škôlky.  V takýchto skupinách si deti začínajú budovať kamarátske vzťahy a v rámci nich rôzne dôležité sociálne kompetencie, osobnostné vlastnosti ako svedomitosť, odvahu, trpezlivosť, vernosť, sebakontrolu, sebauplatnenie, cit pre spravodlivosť, lojálnosť, budovanie priateľských vzťahov k druhým. Neskôr v období dospievania v rovesníckej skupine trávia približne 60-80% svojho času. Získanie prijateľnej sociálnej pozície,  miesto, postavenie v skupine, sociálny status sa stáva významným faktorom v ich osobnostnom rozvoji. Tým sa odpútavajú zo závislosti na rodine. 

Rovesnícka skupina je teda pre dieťa významným a nenahraditeľným  socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. Rovesníkov spájajú rovnaké zážitky, skúsenosti, hovoria tou istou rečou, majú rovnaké túžby, obavy i strachy, zažívajú rovnaké problémy. 

Triedna skupina
Najdôležitejším  prostredím, kde sa utvárajú a existujú rovesnícke skupiny je škola,  jednou z najdôležitejších rovesníckych skupín je triedna skupina.  V nej môže mať dieťa rôznu pozíciu, zastávať rôznu rolu  - od postavenia vodcu, obľúbeného kamaráta, cez triednu hviezdu, triedneho šaša až po neobľúbeného alebo odmietaného, izolovaného žiaka či až outsidera alebo dokonca otroka.

Deti v škole strávia pomerne veľkú časť života - navyše v takom vývinovom období, ktoré je pre ich zdravý rozvoj osobnosti rozhodujúce, kedy sa formuje ich sebaobraz, sebavedomie, sebahodnotenie, prebieha proces ich "sebautvárania". To, akú pozíciu zastávajú v rovesníckej skupine, je teda veľmi dôležitým faktorom. 

Práca s rovesníckou skupinou môže mnohým deťom v tomto procese pomôcť , aby boli následne lepšie pripravení na život a svoju existenciu vo "veľkom svete dospelých". Oblasť sociálneho a emocionálneho rozvoja formou cielenej práce s rovesníckymi skupinami by mala byť preto v každej škole dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu.  Dobre a odborne vedená rovesnícka skupina sa môže významnou mierou podpísať na zdravom emocionálnom rozvoji detí.

Dianie v skupine
Pre každého, kto pracuje so skupinou je nevyhnutná znalosť podstatných prvkov, ktoré ovplyvňujú dianie v skupine. 

 • Hlavným mechanizmom, ktorý odlišuje individuálnu a skupinovú prácu je jav, ktorý sa označuje termínom skupinová dynamika - prebieha v každej skupine a obsahuje všetko, čo sa v skupine, medzi jej členmi deje. Začína prebiehať v okamihu, kedy sa skupina začne tvoriť.
 • Rozhodujúci vplyv na vývoj skupinových procesov majú vnútorné vzťahy medzi členmi skupiny, ich interakcia a komunikácia. 
 • Každá skupina si potrebuje jasne sformulovať skupinové ciele. Bez skupinových cieľov nie je možné zorganizovať zmysluplný program činností. 
 • Ďalším dôležitým prvkom skupinovej dynamiky sú skupinové normy. Tvorí ich súbor písaných, ale aj nepísaných pravidiel, práv a povinností, ktoré členom určujú, aké správanie sa od nich v skupinových situáciách očakáva. 
 • Skupina tiež prirodzene vyvíja na svojich jednotlivých členov skupinový tlak, ten  zabezpečuje kontrolu daných noriem. Stupeň podliehania tomuto skupinovému tlaku je u každého jednotlivca iný, rôzny. 
 • Súčasťou fungovania skupiny je aj skupinová štruktúra - jednotliví členovia získavajú v skupine rôzne postavenie, status, ktorý je určovaný spravidla ich osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami, motívmi a ambíciami. 
 • V každej skupine sa postupne vytvára pocit spolupatričnosti - skupinová súdržnosť. 
 • Protipólom súdržnosti je skupinové napätie -  to je zdrojom konfrontácií medzi jednotlivými členmi skupiny, zároveň však umožňuje skupine zlepšovať sa, zdokonaľovať spoluprácu.  
 • Rovnováhu medzi napätím a súdržnosťou vytvára skupinová atmosféra. Priaznivá atmosféra umožňuje členom skupiny s pocitom istoty a bezpečnosti prezentovať vlastné názory, hovoriť o svojich pocitoch, dokázať rešpektovať iných, či prijať kritiku. 

Kedy je vhodná
V škole sa  práca s rovesníckou skupinou môže dobre uplatniť najmä pri: 
 • potrebe zlepšovania klímy v triede 
 • riešení niektorých sociálno-patologických javov a poruchách správania  (šikanovanie, záškoláctvo, extrémizmus...) 
 • potrebe zlepšenia alebo zmeny postavenia, statusu niektorého dieťaťa v triednom kolektíve 
 • riešení porúch správania 
 • rozvoji osobnosti a sebapoznávania žiakov 
 • rozvoji interpersonálnych vzťahov 
 • formovaní hodnotovej orientácie detí 
 • zvládaní záťažových situácií  a pod.