Vytvorené: pred 5 rokmi

Mediácia

Názvom mediácia sa dnes obvykle označuje neformálny, dôverný, dobrovoľný a mimosúdny spôsob riešenia konfliktu, kde mediátor ako tretia, nezaujatá a nezávislá osoba pomáha zúčastneným stranám hľadať spoločné riešenia ich konfliktov tak, aby riešenia boli prijateľné pre obe strany. Cieľom mediácie je vzájomná dohoda oboch strán sporu, ktorú účastníci mediácie akceptujú.

Mediácia v škole
Aj v dnešnej škole môže byť mediácia alternatívnym spôsobom riešenia školských konfliktov. V školskom prostredí sa dnes úspešne využíva rovesnícka mediácia (peer mediácia, z angl. peer = rovesník) v mnohých základných aj stredných školách už v mnohých štátoch sveta. 
V takejto peer - mediácii je treťou - nezaujatou stranou - žiak,  rovesník, ktorý pomáha stranám v konflikte, v spore vyriešiť túto ich situáciu, školský problém tak, aby dospeli k dohode, ku kompromisu. 

Cieľom rovesníckej mediácie je obvykle snaha o pokles počtu takých konfliktov v škole, ktoré deti  medzi sebou riešia agresivitou. Snaha o to, aby si dokázali vzniknuté konflikty vyriešiť žiaci medzi sebou - a to zdravou formou a nemuseli sa nimi následne zaoberať pedagógovia. Pôsobí preventívne pred poruchami správania.

Deti sa takto učia riešiť svoje náročné životné situácie, čo je významným prínosom aj pre ich budúci dospelý život. Keďže výsledkom mediácie je vzájomná dohoda, kompromis, neexistuje tu porazený a víťaz, obe strany odchádzajú spokojné, nezhoršujú sa vzťahy medzi nimi. Navyše o procese mediácie sa zachováva mlčanlivosť, preto sa zúčastnené strany cítia  bezpečne.

Peer-mediačný vzdelávací program 
môžu absolvovať vybraní žiaci, ktorí získajú skúsenosti v komunikácii, osvoja si vyjednávacie zručnosti a mediačné postupy .  Následne sú potom aktívni ako mediátori vo svojej škole a celá škola je oboznámená s možnosťou riešiť svoje konflikty prostredníctvom ich mediácie. Konfliktné strany sú väčšinou k mediátorovi poslané učiteľom,  iným rovesníkom alebo sa pre mediáciu môžu rozhodnúť aj sami (na školách napr. existuje nahlásenie sa mediátorovi cez mediačnú poštovú schránku, umiestnenú v škole).