Vytvorené: pred 5 rokmi

VIT - Videotréning interakcií

Videotréning interakcií (VIT)  je technika, založená na práci s kamerou. Nie je určená priamo dieťaťu, ale rodičom, rodinám a pedagógom, ktorí s dieťaťom pracujú. Metóda sa k nám rozšírila z Holandska, kde vznikla v 80-tych rokoch. Je metódou, ktorá učí princípom úspešného kontaktu medzi rodičom a dieťaťom, žiakom a učiteľom, prípadne aj klientom a odborníkom (v pomáhajúcich a poradenských profesiách).  Niekedy môžete metódu nájsť aj pod skratkou VTI.

Ako prebieha


Tréning je založený na práci s kamerou a zaznamenávaní reálnych životných situácií, reálnych interakcií na videozáznam, obvykle priamo v prirodzenom prostredí dieťaťa (v rodine, v škole). Jej cieľom je pomoc a podpora rodičom a učiteľom, vychovávateľom, pomocou vhľadu účinné rozvíjanie ich komunikačných zručností a fungujúcich komunikačných stratégií, interakcií v prospech dieťaťa aj všetkých zúčastnených. Založená je na rešpekte, podpore a najmä na pozitívnom posilňovaní, usmerňovaní k pozitívnej zmene. 

Ako vyzerá proces intervencie VIT

 1. Prvý kontakt s klientom – s rodičom, učiteľom, dohodnutie spolupráce, podmienok, súhlasy ..... 

 2. Návšteva v prirodzenom prostredí klienta – v rodine, v škole, dohodnutie a nastavenie plánu intervencie, predbežný počet návštev a nahrávok 

 3. Opakujúci sa cyklus niekoľkých VIT intervencií: natáčanie – analýza videonahrávky s rodičom/učiteľom – reflektujúci rozhovor

 4. Ukončenie a vyhodnotenie spolupráce – zvyčajne po 4.-6. cykloch 

 5. Follow up kontakt – cca po 6.mesiacoch – sledovanie udržateľnosti zmeny 

  Získaný videozáznam sa využíva na rozbor, terapeut - VIT tréner - však pri rozbore využíva pozitívne momenty interakcií, nestavia na negatívnych. Ukazuje rodičom a pedagógom, kedy reagovali správne, vyberá situácie, kedy interakcie medzi nimi a dieťaťom prebehli vhodnou formou, vyzdvihuje pozitívne, chcené, žiadané reakcie dieťaťa a usmerňuje pozornosť na situácie, ktoré predchádzali žiadaným reakciám dieťaťa. Rodič alebo pedagóg sa následne snaží tieto pozitívne vzorce interakcií využívať pri svojom pôsobení na dieťa/žiaka.

  Aj na Slovensku dnes je už mnoho VIT terapeutov (psychológov, špeciálnych alebo liečebných pedagógov) vyškolených a zručných v práci s touto metódou. Často je využívaná napr. v koučingu. Žiaľ školení k tejto metóde pre využitie v školstve je na Slovensku len málo. Jednou z možností vyškolenia v našom okolí je nasmerovať svoj záujem do Poľska, kde napr. v Krakowe realizuje takého vzdelávania Maltézske centrum pomoci.

  Kedy sa používa


  VIT sa úspešne  využíva napríklad :