Vytvorené: pred rokom
Techniky podporujúce rozvoj osobnosti
Do tejto časti zaraďujeme rôzne techniky na podporu osobnostného rozvoja dieťaťa - na budovanie jeho dôležitých osobnostných kompetencií - emocionality, komunikácie, interpersonálnych či rovesníckych vzťahov, zvládanie konfliktov, narábanie so stresovými a záťažovými situáciami, sebaovládanie, sebaregulácia, sebaponímanie, sebavedomie a pod.

Jedná sa tak o individuálne, ako aj skupinové možnosti podpory, výchovné postupy, terapie, aktivity a pod. 
O nás Tipy Podmienky