Vytvorené: pred 5 rokmi

PEER programy

Peer programy patria medzi rovesnícke programy (peer znamená v angličtine rovesník).  Úlohou takýchto programov je vybrať a založiť skupinu dobrovoľníkov z radov detí - peer aktivistov, ktorí budú po výcviku aktívne pôsobiť vo svojej prirodzenej rovesníckej skupine ako lídri, ako pozitívne vzory napr. v rámci prevencie drogových závislostí alebo iných sociálno-patologických javov. Cieľom je predchádzať takto rizikovému správaniu detí. 

Rovesnícke programy sa zameriavajú na deti a mládež najmä vo veku, kedy klesá vplyv dospelých a stúpa vplyv rovesníkov v skupine. Vychádzajú z predpokladu, že mladí sa častejšie obracajú o pomoc či radu na svojich kamarátov, než na rodičov alebo učiteľov. 

Peer aktivista  
je mladý človek, ktorý absolvoval peer program (takýto program obvykle realizujú  vyškolení psychológovia alebo špeciálni pedagógovia  - v poradniach alebo priamo v školách). Tento aktivista preferuje zdravý životný štýl a v prevencii pôsobí vo svojej prirodzenej rovesníckej skupine ako vzor. Snaží sa ukázať rovesníkom, aké správanie je zdravé a normálne. Peer programy učia deti vyhnúť sa nepríjemným situáciám, ktoré im pripraví život.