Vytvorené: pred 5 rokmi

Pervazívne poruchy

Popis


S týmito veľmi odborne znejúcimi označeniami sa môžeme stretnúť najčastejšie v súvislosti s autizmom a všetkými rôznymi poruchami z autistického spektra (PAS), ako sa spoločne označuje celá škála porúch.  


Slovo „pervazívny“ v preklade znamená hlboko prenikajúci, všetko prenikajúci. Znamená to, že psychický vývoj je porušený, narušený vo  všetkých kľúčových, základných oblastiach. Preniká všetkými smermi – v rôznej miere narušuje komunikáciu, sociálne vzťahy, intelekt, predstavivosť, záujmy a pod.  Dôsledkom je ťažkosť v porozumení bežným životným situáciám, zákonitostiam, pravidlám, neschopnosť bežným spôsobom komunikovať s okolitým svetom, nadväzovať rovesnícke vzťahy. 


Poruchy majú začiatok už v ranom detstve, dnešnými diagnostickými metódami sa dajú  signály porúch autistického spektra zachytiť už od 12.-18.mesiaca veku života dieťaťa. Poruchy postihujú asi 1% detí, častejšie sa vyskytuje u chlapcov (pomer chlapcov a dievčat je asi 4:1). U dievčat sa pervazívne poruchy často odhalia až v neskoršom vekovom období.  

Čo ďalej 


Dnes sa dá autizmus zachytiť už v ranom detstve. Vyškolený odborník dokáže rozpoznať príznaky hneď, ako dieťa začne chodiť. Varovné príznaky sú pre odborníka zväčša zjavné už v období cca 12.-18.mesiacov veku života dieťaťa, pričom nezáleží na tom, či už ono vie rozprávať. 

 

Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin jeho dieťaťa (komunikácia, hrová činnosť, vzťahy s rovesníkmi, s dospelými, nereagovanie na meno ...) je zvláštny a nezodpovedá celkom bežnému štandardu by mal čo najskôr vyhľadať odborníka - psychológa, pedopsychiatra, špeciálneho pedagóga - vyškoleného v oblasti pervazívnych porúch vo svojom blízkom alebo aj širšom okolí. 

 

Na stránke Akademického centra výskumu autizmu Bratislava si rodičia môžu pozrieť alebo aj stiahnuť dotazník v slovenskom jazyku, ktorý bude odborník potrebovať podľa ich údajov vyplniť – tzv. M-CHAT-R, ktorý má 20 otázok. Napríklad v Českej republike je už záchyt autizmus cez tento dotazník vo veku 18.mesiacov dieťaťa povinný a vykonávajú ho v ambulanciách detskí lekári.
Dotazník si môžete stiahnuť tu:

Okrem tejto možnosti je tiež možné využiť dostupnú aplikáciu ASDetect. Pomocou nej je možné vyhodnotiť sociálne správanie a komunikačné schopnosti u detí medzi 11 a 30 mesiacom veku. Aplikácia obsahuje inštruktážne videá a jednoduché otázky. Hodnotenie trvá 20 - 30 minút. Ukončené je pomenovaním nízkej alebo vysokej pravdepodobnosti poruchy autistického spektra u dieťaťa. Úplná správa o výsledkoch je následne zaslaná aj emailom.


Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať

Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 

  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s autizmom (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 

  • v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 

  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 

 

Pri vzdelávaní dieťa s touto diagnózou je dôležitá a rozhodujúca najmä  úroveň intelektu  - teda či sa jedná o tzv.vysokofunkčného autistu (HFA) s intelektom v norme, alebo je intelekt dieťaťa v pásme mentálneho postihnutia. 


Autizmus s mentálnym postihnutím:
Možno voliť jednu z troch úrovní vzdelávania v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia, pričom prvá úroveň má najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná – tretia úroveň má najvyššie požiadavky. Učitelia dbajú na primeranosť nárokov, kladených na dieťa v závislosti na jeho dispozíciách.
Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu:

Autizmus bez mentálneho postihnutia: 
Pri vzdelávaní sa využívajú individuálne vzdelávacie plány, založené najmä na štruktúrovanom prostredí (rutina, pravidelnosť, časová organizácia, fyzická organizácia prostredia), ako aj štruktúrované aktivity (relaxačné cvičenia, časové plány, nácvik komunikácie, intervenčné techniky zamerané na problémové správanie, prosociálne správanie).   

 

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou bez mentálneho postihnutia môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 

  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností (v prípravnom až 9.ročníku) 

  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie (v prípravnom až 4.ročníku)


Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu: