Vytvorené: pred 5 rokmi

Aspergerov syndróm

Popis 


Hlavným rozdielom oproti autizmu je pri Aspergerovom syndróme skutočnosť, že nebýva prítomné oneskorovanie vývinu reči a ani porucha kognitívnych schopností – teda intelekt je dobrý, normálny, často až nadpriemerný.  

 

Prítomné sú však obmedzené, stereotypné, opakujúce sa vzorce správania, stereotypné záujmy a aktivity, postihnutie recipročných interakcií  - to znamená napr. nedostatky vo vzájomnej komunikácii, nedostatok záujmu o interakciu s rovesníkmi, nedostatočné uznávanie spoločenských noriem, spoločensky a emocionálne nevhodné správanie.   

Deti alebo dospelí s týmto syndrómom dávajú prednosť osamelým aktivitám. Často udivujú používaním odborného slovníka, odbornej terminológie, presnými znalosťami v niektorej oblasti ich záujmu, ale na druhej strane aj „sociálnou naivitou“. 

Čo ďalej? 


Dnes sa dá autizmus zachytiť už v ranom detstve. Vyškolený odborník dokáže rozpoznať príznaky hneď, ako dieťa začne chodiť. Varovné príznaky sú pre odborníka zväčša zjavné už v období cca 12.-18.mesiacov veku života dieťaťa, pričom nezáleží na tom, či už ono vie rozprávať. 

 

Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin jeho dieťaťa (komunikácia, hrová činnosť, vzťahy s rovesníkmi, s dospelými, nereagovanie na meno ...) je zvláštny a nezodpovedá celkom bežnému štandardu by mal čo najskôr vyhľadať odborníka (psychológa, pedopsychiatra, špeciálneho pedagóga) vyškoleného v oblasti pervazívnych porúch vo svojom blízkom alebo aj širšom okolí. 

 

Na stránke Akademického centra výskumu autizmu  Bratislava si rodičia môžu pozrieť (alebo aj stiahnuť) dotazník, ktorý bude odborník potrebovať podľa ich údajov vyplniť – tzv. 

M-CHAT-R, ktorý má 20 otázok (napr. v Českej republike je už záchyt autizmus cez tento dotazník vo veku 18.mesiacov dieťaťa povinný a vykonávajú ho v ambulanciách detskí lekári).
Dotazník si môžete stiahnuť tu .

 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať 

Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 

  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s autizmom (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 

  • v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 

  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 


Keďže sa jedná o autizmus bez mentálneho postihnutia, pri vzdelávaní sa využívajú individuálne vzdelávacie plány, založené najmä na štruktúrovanom prostredí (rutina, pravidelnosť, časová organizácia, fyzická organizácia prostredia), ako aj štruktúrované aktivity (relaxačné cvičenia, časové plány, nácvik komunikácie, intervenčné techniky zamerané na problémové správanie, prosociálne správanie).   

 

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou bez mentálneho postihnutia môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 

  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností (v prípravnom až 9.ročníku) 

  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie (v prípravnom až 4.ročníku)


Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :