Vytvorené: pred rokom
Autizmus

Popis


Autizmus je dnes často skloňované slovo, ktoré označuje tzv. „pervazívnu“ vývinovú poruchu – to znamená poruchu, pri ktorej je vývin dieťaťa narušený do hĺbky v mnohých smeroch. Psychický vývoj je porušený, narušený vo  všetkých kľúčových, základných oblastiach. Preniká všetkými smermi – v rôznej miere narušuje komunikáciu, sociálne vzťahy, intelekt, predstavivosť, hru, záujmy a pod.   Dôsledkom je ťažkosť v porozumení bežným životným situáciám, zákonitostiam, pravidlám, neschopnosť bežným spôsobom komunikovať s okolitým svetom, nadväzovať rovesnícke vzťahy, nedostatočné chápanie pocitov, myšlienok inej osoby, nedostatok chápania seba samého.  
 
Autizmus má vždy začiatok v ranom detstve. Dnešnými diagnostickými metódami sa dajú  signály porúch autistického spektra zachytiť už od 12.-18. mesiaca veku života dieťaťa. 

Autizmus postihuje asi 1% detí, častejšie sa vyskytuje u chlapcov  - pomer chlapcov a dievčat je asi 4:1. U dievčat sa pervazívne poruchy často odhalia až v neskoršom vekovom období.  
 
Základnou charakteristikou poruchy z autistického spektra je prítomnosť tzv.autistickej triády: 
  • narušená sociálna interakcia 
  • narušená spoločenská komunikácia 
  • porucha predstavivosti a stereotypne sa opakujúca činnosť a aktivity 

Čo ďalej? 


Dnes sa dá autizmus zachytiť už v ranom detstve. Vyškolený odborník dokáže rozpoznať príznaky hneď, ako dieťa začne chodiť. Varovné príznaky sú pre odborníka zväčša zjavné už v období cca 12.-18. mesiacov veku života dieťaťa, pričom nezáleží na tom, či už ono vie rozprávať. 

Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin jeho dieťaťa (komunikácia, hrová činnosť, vzťahy s rovesníkmi, s dospelými, nereagovanie na meno ...) je zvláštny a nezodpovedá celkom bežnému štandardu, by mal čo najskôr vyhľadať odborníka (psychológa, pedopsychiatra, špeciálneho pedagóga) vyškoleného v oblasti pervazívnych porúch vo svojom blízkom alebo aj širšom okolí. 

Na stránke Akademického centra výskumu autizmu Bratislava si rodičia môžu pozrieť alebo aj stiahnuť dotazník, ktorý bude odborník potrebovať podľa ich údajov vyplniť – tzv. M-CHAT-R, ktorý má  20 otázok (napr. v Českej republike je už záchyt autizmus cez tento dotazník vo veku 18.mesiacov dieťaťa povinný a vykonávajú ho v ambulanciách detskí lekári).
Dotazník si môžete stiahnuť tu .

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s autizmom (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 
 
Pri vzdelávaní dieťa s touto diagnózou je dôležitá a rozhodujúca najmä  úroveň intelektu  - teda či sa jedná o tzv.vysokofunkčného autistu (HFA) s intelektom v norme, alebo je intelekt dieťaťa v pásme mentálneho postihnutia. 

Autizmus s mentálnym postihnutím:
Možno voliť jednu z troch úrovní vzdelávania v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia, pričom prvá úroveň má najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná – tretia úroveň má najvyššie požiadavky. Učitelia dbajú a primeranosť nárokov, kladených na dieťa v závislosti na jeho dispozíciách.
Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

Autizmus bez mentálneho postihnutia: 
Pri vzdelávaní sa využívajú individuálne vzdelávacie plány, založené najmä na štruktúrovanom prostredí (rutina, pravidelnosť, časová organizácia, fyzická organizácia prostredia), ako aj štruktúrované aktivity (relaxačné cvičenia, časové plány, nácvik komunikácie, intervenčné techniky zamerané na problémové správanie, prosociálne správanie).   
 
Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou bez mentálneho postihnutia môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností (v prípravnom až 9.ročníku) 
  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie (v prípravnom až 4.ročníku)

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

O nás Tipy Podmienky