Vytvorené: pred rokom
Atypický autizmus

Popis


Tento typ sa líši od klasického autizmu obvykle dobou nástupu až po troch rokoch veku dieťaťa, alebo chýbajú poruchy niektorej z troch oblastí tzv.autistickej triády (narušená sociálna interakcia, narušená spoločenská komunikácia, porucha predstavivosti a stereotypne sa opakujúca činnosť a aktivity).  Niektoré oblasti sú pri atypickom autizme menej narušené, ako u ľudí s klasickým autizmom. 

Čo ďalej?


Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin jeho dieťaťa (komunikácia, hrová činnosť, vzťahy s rovesníkmi, s dospelými, nereagovanie na meno ...) je zvláštny a nezodpovedá celkom bežnému štandardu, by mal čo najskôr vyhľadať odborníka (psychológa, pedopsychiatra, špeciálneho pedagóga) vyškoleného v oblasti pervazívnych porúch vo svojom blízkom alebo aj širšom okolí. 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s autizmom (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 
 
Pri vzdelávaní dieťa s touto diagnózou je dôležitá a rozhodujúca najmä  úroveň intelektu  - teda či sa jedná o tzv.vysokofunkčného autistu (HFA) s intelektom v norme, alebo je intelekt dieťaťa v pásme mentálneho postihnutia. 

Autizmus s mentálnym postihnutím:
Možno voliť jednu z troch úrovní vzdelávania v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia, pričom prvá úroveň má najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná – tretia úroveň má najvyššie požiadavky. Učitelia dbajú a primeranosť nárokov, kladených na dieťa v závislosti na jeho dispozíciách.
Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

Autizmus bez mentálneho postihnutia: 
Pri vzdelávaní sa využívajú individuálne vzdelávacie plány, založené najmä na štruktúrovanom prostredí (rutina, pravidelnosť, časová organizácia, fyzická organizácia prostredia), ako aj štruktúrované aktivity (relaxačné cvičenia, časové plány, nácvik komunikácie, intervenčné techniky zamerané na problémové správanie, prosociálne správanie).   
 
Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou bez mentálneho postihnutia môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností (v prípravnom až 9.ročníku) 
  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie (v prípravnom až 4.ročníku)

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

O nás Tipy Podmienky