Vytvorené: pred rokom
Vysokofunkčný autizmus

Popis


Týmto termínom sa označujú často deti s autizmom, avšak bez mentálnej retardácie, teda s normálnym, zachovaným intelektom. Z angličtiny sa používa aj skratka HFA : High-functioning autism . 

Niektorí odborníci tu zaraďujú aj Aspergerov syndróm (AS), aj keď deti s HFA prvé slová a prvé vety začnú tvoriť omnoho neskôr, ako deti s AS alebo bežné deti. Ich reč často ešte v období piatich rokov nemá komunikačnú funkciu, skôr si hovoria akoby „pre seba“. Pomerne dlho hovoria o sebe v tretej osobe, pojem „ja“ začnú používať až okolo 5.-6.roku. Výrazne oneskorené je u nich uvedomenie si, že reč sa dá používať na komunikáciu s okolím. 

Často je prítomná výrazná porucha pozornosti, ktorá je veľmi výberová (selektívna) a dieťa ju nevie vedome ovládať. Od objektov, ktoré dokážu pritiahnuť jeho pozornosť, sa následne tieto deti nevedia odtrhnúť, ich pozornosť je neodkloniteľná, vnímajú ich až extrémne pozorne a až do neobvyklých detailov. Často „pozerajú, ale nevidia“, „počúvajú, ale nepočujú“. Je potrebné si veľmi dôrazne uvedomiť, že za to nemôžu. 

Výrazne horší býva očný kontakt, ktorý nevedia udržať alebo ho udržia len s ťažkosťami, čo sa však vekom môže zlepšovať najmä po vysvetlení jeho zmyslu vo vhodnom vývinovom období. 
Prítomná býva aj zmyslová hypersenzitivita na rôznej úrovni – zvýšená citlivosť na zvuky, vône, na hmatové vnemy, chute, pachy, často až s panickými reakciami  - napríklad aj na školské zvonenie, či zvuky počas hudobnej výchovy. 

Deti s HFA ťažko zvládajú zmeny, môžu na ne reagovať afektívne

Čo ďalej? 


Dnes sa dá autizmus zachytiť už v ranom detstve. Vyškolený odborník dokáže rozpoznať príznaky hneď, ako dieťa začne chodiť. Varovné príznaky sú pre odborníka zväčša zjavné už v období cca 12.-18.mesiacov veku života dieťaťa, pričom nezáleží na tom, či už ono vie rozprávať. 
 
Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin jeho dieťaťa  - napríklad komunikácia, hrová činnosť, vzťahy s rovesníkmi, s dospelými, nereagovanie na meno -  je zvláštny a nezodpovedá celkom bežnému štandardu by mal čo najskôr vyhľadať odborníka (psychológa, pedopsychiatra, špeciálneho pedagóga) vyškoleného v oblasti pervazívnych porúch vo svojom blízkom alebo aj širšom okolí. 
 
Na stránke Akademického centra výskumu autizmu Bratislava si rodičia môžu pozrieť alebo aj stiahnuť dotazník, ktorý bude odborník potrebovať podľa ich údajov vyplniť – tzv.  M-CHAT-R, ktorý má 20 otázok. Tento dotazník sa už napr. aj v Českej republike používa na skorý záchyt autizmus od veku 18.mesiacov dieťaťa a takýto záchyt  je povinný, vykonávajú ho v ambulanciách detskí lekári.
Dotazník si môžete stiahnuť tu .
 

Špecifiká vo vzdelávaní


Kde sa môžu vzdelávať
Deti s touto diagnózou  potrebujú veľa trpezlivosti vo výchove aj vo vzdelávaní. Je nevyhnutné pristupovať k ním vysoko špecificky. V škole obvykle bezpodmienečne vyžadujú prítomnosť asistenta. Vo vyšších ročníkoch sa zvykne ich schopnosť ovládať pozornosť a rozumieť reči zlepšiť.  

Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s autizmom (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 

Keďže sa jedná o autizmus bez mentálneho postihnutia, pri vzdelávaní sa využívajú individuálne vzdelávacie plány, založené najmä na štruktúrovanom prostredí (rutina, pravidelnosť, časová organizácia, fyzická organizácia prostredia), ako aj štruktúrované aktivity (relaxačné cvičenia, časové plány, nácvik komunikácie, intervenčné techniky zamerané na problémové správanie, prosociálne správanie).   
 
Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou bez mentálneho postihnutia môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností (v prípravnom až 9.ročníku) 
  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie (v prípravnom až 4.ročníku)

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

O nás Tipy Podmienky