Vytvorené: pred rokom
Detský autizmus

Popis


Týmto termínom sa označuje autizmus, u ktorého abnormity alebo narušenie v správaní je badateľné už do troch  rokov života dieťaťa vo všetkých troch oblastiach tzv.autistickej triády 
  • narušená sociálna interakcia 
  • narušená spoločenská komunikácia 
  • porucha predstavivosti a stereotypne sa opakujúca činnosť a aktivity 

Obdobie „normality“ vo vývine nepresiahne vek troch rokov. 
 
Rodičia si obvykle rýchlo všimnú napr. nedostatočné prispôsobovanie sa dieťaťa sociálnym situáciám, netradičné komunikačné správanie, narušenie kvality komunikácie s dieťaťom, nereagovanie na meno, zvláštnosti v hre dieťaťa, stereotypné reakcie v správaní, nedostatok emočných odpovedí dieťaťa na pokusy o sociálne zblíženie, trvanie na rutine a pod. 

Čo ďalej? 


Dnes sa dá autizmus zachytiť už v ranom detstve. Vyškolený odborník dokáže rozpoznať príznaky hneď, ako dieťa začne chodiť. Varovné príznaky sú pre odborníka zväčša zjavné už v období cca 12.-18.mesiacov veku života dieťaťa, pričom nezáleží na tom, či už ono vie rozprávať. 
 
Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin jeho dieťaťa v oblasti komunikácie, hrovej činnosti, vzťahov s rovesníkmi, s dospelými, nereagovanie na meno či v iných sociálnych situáciách je zvláštny a nezodpovedá celkom bežnému štandardu, by mal čo najskôr vyhľadať odborníka (psychológa, pedopsychiatra, špeciálneho pedagóga) vyškoleného v oblasti pervazívnych porúch vo svojom blízkom alebo aj širšom okolí. 
 
Na stránke Akademického centra výskumu autizmu Bratislava sa nachádza dotazník, ktorý bude odborník potrebovať podľa ich údajov vyplniť – tzv. M-CHAT-R, ktorý má 20 otázok (napr. v Českej republike je už záchyt autizmus cez tento dotazník vo veku 18.mesiacov dieťaťa povinný a vykonávajú ho v ambulanciách detskí lekári).
Dotazník si môžete stiahnuť tu .

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s touto diagnózou sa môže vzdelávať: 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s autizmom (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s autizmom, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky 
 
Pri vzdelávaní dieťa s touto diagnózou je dôležitá a rozhodujúca najmä  úroveň intelektu  - teda či sa jedná o tzv.vysokofunkčného autistu (HFA) s intelektom v norme, alebo je intelekt dieťaťa v pásme mentálneho postihnutia. 

Autizmus s mentálnym postihnutím:
Možno voliť jednu z troch úrovní vzdelávania v závislosti od stupňa mentálneho postihnutia, pričom prvá úroveň má najnižšie požiadavky z hľadiska obsahu učiva a posledná – tretia úroveň má najvyššie požiadavky. Učitelia dbajú a primeranosť nárokov, kladených na dieťa v závislosti na jeho dispozíciách.
Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

Autizmus bez mentálneho postihnutia: 
Pri vzdelávaní sa využívajú individuálne vzdelávacie plány, založené najmä na štruktúrovanom prostredí (rutina, pravidelnosť, časová organizácia, fyzická organizácia prostredia), ako aj štruktúrované aktivity (relaxačné cvičenia, časové plány, nácvik komunikácie, intervenčné techniky zamerané na problémové správanie, prosociálne správanie).   
 
Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou bez mentálneho postihnutia môže mať do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností (v prípravnom až 9.ročníku) 
  • Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie (v prípravnom až 4.ročníku)

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu :

O nás Tipy Podmienky