Vytvorené: pred 5 rokmi

Dificility, problémové správanie

Ak vo výchove absentujú vhodné podnety, alebo sa dieťaťu dostávajú podnety nevhodné, neprimerané, nedostatočné, dochádza ku vzniku nesprávnych vzorcov správania, k chýbaniu adekvátnych návykov, postojov, spôsobov správania, reagovania, k ich nesprávnemu rozvinutiu. Dieťa má osvojené nesprávne vzorce správania a vzhľadom k fyzickému veku, k okolnostiam sa nespráva tak, ako je to bežné v porovnaní s priemerom populácie rovnakého veku. 
Takýmto ťažkostiam v správaní hovoríme dificility. Ich príčinou sú teda nedostatky v sociokultúrnom zázemí dieťaťa. 

Patrí tu napr. nedisciplinovanosť dieťaťa v rôznych sociálnych situáciách, neprimerané emocionálne prejavy, netaktnosť, ale aj ľahostajnosť, nezáujem, nevšímavosť, nadmerná nesmelosť, plachosť, deštruktívne tendencie, nesprávne alebo žiadne pracovné návyky, neadekvátne záujmy, nerozvinuté vyššie city, nesprávna hodnotová orientácia. 
Prejavy môžu byť často spojené s výbuchmi zlosti, s impulzivitou alebo nepredvídateľnosťou v konaní, s agresivitou, s celkovo disharmonickým vývinom osobnosti. Správanie však ešte výrazne neprekračuje spoločenské normy. 

Obvykle tieto poruchy nebývajú vážne, avšak môžu sa z nich pri ďalšom nesprávnom pôsobení, pri dlhodobom nesprávnom vplyve alebo zanedbávaní primeranej starostlivosti vyvinúť aj vážnejšie formy porúch správania. 

Dificility, aj v prípade, že sú jemnejšieho charakteru, narúšajú sociálne vzťahy dieťaťa (tak s rovesníkmi, ako aj s dospelými osobami okolo seba) a obyčajne aj jeho školské výkony. Žiak si preto často vyžaduje osobitný, iný prístup učiteľov a mnoho krát aj cielené intervencie zo strany odborných zamestnancov (psychológa, liečebného alebo špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, výchovného poradcu a pod.). Je výhodou, ak sa dá nadviazať spolupráca s rodinou. Ak sa spojí  podpora dieťaťa s podporou rodiny je vždy vyššia šanca na úspech. Sanácia rodinného prostredia dieťaťa, poznanie a prihliadanie na sociálnu situáciu, v ktorej dieťa žije a voľba správnych postupov sú obvykle nevyhnutným predpokladom efektívnosti pôsobenia. 

Čo ďalej 


Poruchy správania - najmä ak pretrvávajú dlhodobo - nemožno brať na ľahkú váhu. Aj z drobných a ľahkých porúch správania pri dlhodobom neriešení sa môžu vyvinúť vážne ťažkosti pre dieťa (emocionálne, osobnostné, vzťahové, rovesnícke...), ale aj nepríjemnosti pre jeho okolie (rodinu, kamarátov, učiteľov). Preto je potrebné zakročiť a zvoliť primerané postupy podpory čo najskôr, ihneď pri objavení sa prvých znakov a prvých prejavov porúch a nečakať, kým sa poruchy rozvinú.

V prvom prúde musí žiakovi poskytnúť pomoc a podporu rodina a škola - ak rodina z akýchkoľvek dôvodov nemôže alebo nevie takúto podporu poskytnúť, najvýraznejšia úloha pripadá na školu.

Škola svojimi internými postupmi a možnosťami, pedagogickými opatreniami môže žiakovi pomôcť - napríklad aj vedením školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, s podporou výchovného poradcu či koordinátora prevencie. Členovia odborného tímu v škole vedú ostatných pedagógov školy k využitiu najprv všetkých vnútorných zdrojov a možností školy, ako aj k spolupráci s rodinou žiaka, k čomu by mali byť primerane vyškolení a mať zručnosti v individuálnej aj skupinovej práci s takýmto zameraním. Tímová spolupráca a koordinovaný postup všetkých zúčastnených pracovníkov školy sú v tomto prípade pre úspešnosť nevyhnutné. Nevyhnutná je spolupráca s rodinou (ak je možná), ale aj s triednym kolektívom alebo širším okolím žiaka.

V prípade, že takéto vnútorné pedagogické opatrenia školy nepostačujú, je potrebné obrátiť sa na odborníkov v poradniach existujúcich v rezorte školstva (psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov), niekedy aj na odborníkov mimo rezort školstva (lekárov, sociálnych pracovníkov, kurátorov, políciu a pod.). Tí doporučia ďalšie postupy, pomenujú všetky možnosti a budú spolu so školou a rodinou hľadať najoptimálnejšie cesty riešenia. 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Ak sú poruchy správania vážneho charakteru a nedajú sa zvládnuť pedagogickými postupmi v rámci bežnej školy, môžu sa takíto žiaci vzdelávať: 
  • v diagnostickom centre(DC) - v diagnostických triedach pri DC, tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety
  • v reedukačnom centre (RC) - v ZŠ pri RC, tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety
  • v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami správania v ZŠ - ak má škola takúto triedu zriadenú, takáto forma vzdelávania sa však v dnešnej dobe nepreferuje, nie je to vždy najvhodnejšia forma a takéto triedy sú vždy veľmi diskutované 
  • ako integrovaný v bežnej triede ZŠ s vypracovaným individuálnym vzdelávacím programom (IVP) 

Špecifické predmety
Žiak môže mať do svojho vzdelávania ak to potrebuje zaradené v rámci vzdelávacej oblasti špeciálnopedagogická podpora špecifické vzdelávacie predmety: 
  • prevencia sociálno-patologických javov -  v tomto predmete je hlavným cieľom prevencia, v rámci ktorej získajú žiaci základné informácie o vplyve drog na zdravie človeka, o ich nebezpečenstve a škodlivosti,  informácie o trestnoprávnej zodpovednosti, informácie o riešení šikanovania, záškoláctva, prevencia pred HIV/AIDS či iných sociálno-patologických javoch. Základnou zložkou tohto predmetu je učenie a vedenie žiaka k zdravému životnému štýlu, ako aj  vytváranie príležitostí pre budovanie jeho zdravých, primeraných voľnočasových aktivít 
  • terapeuticko-korekčné cvičenia -  obsah tohto predmetu je zameraný najmä na vedenie žiaka k primeranému zvládaniu jeho subjektívnych záťažových situácií, na zmierňovanie  jeho prípadnej impulzivity, agresivity, zníženej frustračnej tolerancie. V rámci predmetu podľa potreby sa učí rozvíjať a posilňovať svoju schopnosť koncentrácie pozornosti, pamäťové schopnosti, rozvíja svoje exekutívne funkcie. Učí sa poznávať sám seba, budovať primerané sebavedomie, sebahodnotenie, sebaovládanie, učí sa primerane komunikovať a riešiť konflikty,  budovať rovesnícke vzťahy, rozvíja svoje sociálne zručnosti.  

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: