Vytvorené: pred 5 rokmi

Opozičný vzdor

Popis 


Opozičný vzdor, opozičné správanie je diagnostickou kategóriou, ktorá sa používa u detí do 10-tich rokov života (mladší školský vek)
Pre túto poruchu je charakteristická výrazná neznášanlivosť, fyzická agresivita, hádavosť, oslabená sebakontrola, opakované odmietanie plnenia požiadaviek dospelých, činnosti, ktoré obťažujú ostatných, sú zlomyseľné, pomstychtivé, trvalé porušovanie sociálnych noriem. U väčšiny prípadov je prítomné aj disharmonické rodinné prostredie, nestimulujúce sociálne prostredie, opakované zlyhania v škole.   Tento typ poruchy prevažuje u chlapcov a často býva prepojený s hyperkinetickou poruchou. V skupine detí s ADHD sa uvádza približne 60% detí s poruchou opozičného vzdoru. 
 
Charakteristické znaky
Neposlušnosť, vzdor, provokačné správanie, neovládateľnosť, nepriateľské správanie, hrubosť, nespolupráca, odpor k autoritám, znížená frustračná tolerancia. Sami seba však nepovažujú za zdroj ťažkostí a chybu vidia v jednaní iných. 
K poruche opozičného vzdoru sú často pridružené aj poruchy nálad, zvýšená emočná citlivosť a dráždivosť, podozrievavosť, niekedy aj vulgárne a obscénne vyjadrovanie.

Čo ďalej 


Poruchy správania - najmä ak pretrvávajú dlhodobo - nemožno brať na ľahkú váhu. Aj z drobných a ľahkých porúch správania pri dlhodobom neriešení sa môžu vyvinúť vážne ťažkosti pre dieťa (emocionálne, osobnostné, vzťahové, rovesnícke...), ale aj nepríjemnosti pre jeho okolie (rodinu, kamarátov, učiteľov). Preto je potrebné zakročiť a zvoliť primerané postupy podpory čo najskôr, ihneď pri objavení sa prvých znakov a prvých prejavov porúch a nečakať, kým sa poruchy rozvinú.

V prvom prúde musí žiakovi poskytnúť pomoc a podporu rodina a škola - ak rodina z akýchkoľvek dôvodov nemôže alebo nevie takúto podporu poskytnúť, najvýraznejšia úloha pripadá na školu.

Škola svojimi internými postupmi a možnosťami, pedagogickými opatreniami môže žiakovi pomôcť - napríklad aj vedením školským psychológom, školským špeciálnym alebo sociálnym pedagógom, s podporou výchovného poradcu či koordinátora prevencie. Členovia odborného tímu v škole vedú ostatných pedagógov školy k využitiu najprv všetkých vnútorných zdrojov a možností školy, ako aj k spolupráci s rodinou žiaka, k čomu by mali byť primerane vyškolení a mať zručnosti v individuálnej aj skupinovej práci s takýmto zameraním. Tímová spolupráca a koordinovaný postup všetkých zúčastnených pracovníkov školy sú v tomto prípade pre úspešnosť nevyhnutné. Nevyhnutná je spolupráca s rodinou (ak je možná), ale aj s triednym kolektívom alebo širším okolím žiaka.

V prípade, že takéto vnútorné pedagogické opatrenia školy nepostačujú, je potrebné obrátiť sa na odborníkov v poradniach existujúcich v rezorte školstva (psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov), niekedy aj na odborníkov mimo rezort školstva (lekárov, sociálnych pracovníkov, kurátorov, políciu a pod.). Tí doporučia ďalšie postupy, pomenujú všetky možnosti a budú spolu so školou a rodinou hľadať najoptimálnejšie cesty riešenia. 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Ak sú poruchy správania vážneho charakteru a nedajú sa zvládnuť pedagogickými postupmi v rámci bežnej školy, môžu sa takíto žiaci vzdelávať: 
  • v diagnostickom centre(DC) - v diagnostických triedach pri DC, tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety
  • v reedukačnom centre (RC) - v ZŠ pri RC, tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety
  • v špeciálnej triede pre žiakov s poruchami správania v ZŠ - ak má škola takúto triedu zriadenú, takáto forma vzdelávania sa však v dnešnej dobe nepreferuje, nie je to vždy najvhodnejšia forma a takéto triedy sú vždy veľmi diskutované 
  • ako integrovaný v bežnej triede ZŠ s vypracovaným individuálnym vzdelávacím programom (IVP) 

Špecifické predmety
Žiak môže mať do svojho vzdelávania ak to potrebuje zaradené v rámci vzdelávacej oblasti špeciálnopedagogická podpora špecifické vzdelávacie predmety: 
  • prevencia sociálno-patologických javov -  v tomto predmete je hlavným cieľom prevencia, v rámci ktorej získajú žiaci základné informácie o vplyve drog na zdravie človeka, o ich nebezpečenstve a škodlivosti,  informácie o trestnoprávnej zodpovednosti, informácie o riešení šikanovania, záškoláctva, prevencia pred HIV/AIDS či iných sociálno-patologických javoch. Základnou zložkou tohto predmetu je učenie a vedenie žiaka k zdravému životnému štýlu, ako aj  vytváranie príležitostí pre budovanie jeho zdravých, primeraných voľnočasových aktivít 
  • terapeuticko-korekčné cvičenia -  obsah tohto predmetu je zameraný najmä na vedenie žiaka k primeranému zvládaniu jeho subjektívnych záťažových situácií, na zmierňovanie  jeho prípadnej impulzivity, agresivity, zníženej frustračnej tolerancie. V rámci predmetu podľa potreby sa učí rozvíjať a posilňovať svoju schopnosť koncentrácie pozornosti, pamäťové schopnosti, rozvíja svoje exekutívne funkcie. Učí sa poznávať sám seba, budovať primerané sebavedomie, sebahodnotenie, sebaovládanie, učí sa primerane komunikovať a riešiť konflikty,  budovať rovesnícke vzťahy, rozvíja svoje sociálne zručnosti.  

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: