Vytvorené: pred 5 rokmi

Asociálne správanie

Asociálne správanie je nespoločenské správanie, pri ktorom jednotlivec porušuje spoločenské a najmä morálne normy. Svojim správaním však škodí predovšetkým sám sebe, poškodzuje svoju osobu. Správanie však neprekračuje svojou intenzitou právne predpisy a preto nemôže byť ešte trestne stíhaný. Prejavy však majú častú frekvenciu a vysokú intenzitu, sú trvalého charakteru (nie iba prechodné).

Patrí tu napríklad túlanie, záškoláctvo, sebapoškodzovanie, toxikománia.

Náprava vyžaduje špeciálno-pedagogickú, psychologickú prípadne sociálnopedagogickú starostlivosť, ktorá sa môže realizovať pri výrazných formách aj v príslušných výchovných zariadeniach (reedukačné centrá, diagnostické centrá).