Vytvorené: pred 5 rokmi

Agresivita viazaná na školské prostredie

Popis 


Agresívne správanie viazané na školské prostredie dnes stúpa. Učitelia sú často svedkami enormného nárastu takéhoto správania u detí nie len v staršom, ale čoraz viac už aj v mladšom školskom veku. Badáme súvis s celospoločenským nárastom agresívneho správania všade okolo nás (na ulici, prezentácia násilia v televízii, v tlači, na pracoviskách, v počítačových hrách ...). Navyše sa objavuje nový jav - agresívne správanie bez prítomného pocitu hnevu či nenávisti, tzv. nemotivované násilie. Často je takéto správanie prejavom nudy, túžby po silnejších zážitkoch, po adrenalíne, či ako upozornenie na seba - veľmi často ako následok citovej deprivácie dieťaťa (chýbanie lásky,  pozornosti zo strany rodičov, pocitu bezpečia, narušené rodinné vzťahy a väzby...), či ako prejav spolupatričnosti k partii. 

Agresívne správanie v školskom prostredí má niekoľko charakteristických znakov: 
 
  • nerešpektovanie noriem školy, školských pravidiel , školského poriadku ( nedodržiavanie dochádzky, neospravedlnené hodiny, neplnenie si školských povinností), 
  • narušené vzťahy vo vzťahu ku spolužiakom ( krádeže, ničenie vecí, vysmievanie, zosmiešňovanie, ponižovanie, šikanovanie), 
  • nevhodné správanie nasmerované voči učiteľovi (nerešpektovanie, opakované provokovanie, negativizmus, v krajnom prípade aj priama agresia), 
  • nevhodné správanie viazané na teritórium školy ( ničenie vecí, majetku školy, vandalizmus). 

Agresia môže byť verbálna aj fyzická, priama aj nepriama. Druhom agresie je aj šikanovanie. 

Najdôležitejším postupom školy je prevencia agresívneho správania - rozvíjanie sociálnych, emocionálnych, osobnostných zručností žiakov tak, aby z nich vyrastali zdravé osobnosti s primeraným sebavnímaním.

Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku tu
Východiská k príprave školskej preventívnej stratégie tu .