Adresár

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP

CPPPaP patrí do systému školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.  Zamestnáva psychológov a špeciálnych pedagógov,  sociálnych pedagógov a iných odborných pedagogických zamestnancov.  

Čo robí
Poskytuje psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo, vedenie, intervencie, terapie, robí diagnostiku, realizuje preventívne aktivity v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, identifikuje nadanie a robí poradenstvo pri vzdelávaní nadaných detí. Pomáha pri eliminácii porúch psychického vývinu, pri poruchách správania a učenia. Robí poradenstvo v oblasti všetkých druhov závislostí. Vykonáva diagnostiku školskej zrelosti detí.

V školách robí preventívne aktivity so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov, pomáha riešiť šikanovanie, záškoláctvo, realizuje aktivity na podporu zdravého životného štýlu, zdravého vývinu detí a mládeže. Usmerňuje činnosť výchovných poradcov a koordinátorov prevencie v školách. 
Pracuje s deťmi a mládežou prevažne vo veku od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie 

CPPPaP, Banská Bystrica
CPPPaP, Banská Štiavnica
CPPPaP, Bardejov
CPPPaP, Bratislava - Nové Mesto
CPPPaP, Bratislava-Dúbravka
CPPPaP, Bratislava-Petržalka
CPPPaP, Bratislava-Ružinov
CPPPaP, Bratislava-Staré Mesto
CPPPaP, Brezno
CPPPaP, Bytča
CPPPaP, Bánovce nad Bebravou
CPPPaP, Detva