Adresár

Reedukačné centrum RC

Čo robia
Reedukačné centrum RC zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť, prevýchovu a vzdelávanie detí a mládeže s poruchami správania, s asociálnym vývinom a trestnou činnosťou, u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedla k náprave. 

RC prijíma po celý rok deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, uloženou ochrannou výchovou, a to na základe predbežného opatrenia súdu, rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, na základe dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu (napr. detský domov) alebo na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. 

Pri RC býva zriadená základná škola, ale aj odborné učilištia, obvykle s dvoj a trojročnými učebnými odbormi. 

Zriaďované sú obyčajne pre deti vo veku od 12 rokov do dosiahnutia dospelosti.