Vytvorené: pred 5 rokmi

Canisterapia

To, ako pozitívne na niektorých ľudí dokážu pôsobiť zvieratá, je všeobecne známe. Canisterapia je spôsob terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka, vzájomné pozitívne interakcie človeka so psom. Canisterapia patrí medzi špecifické formy animoterapie či zooterapie, ako sa súhrnne terapie za pomoci zvierat nazývajú. 

Význam
Canisterapia je alternatívnou liečbou fyzických aj psychických ochorení pomocou špeciálne vycvičeného psa. Má však aj svoj sociálny význam.  
  • z fyzického hľadiska – pôsobí na oblasť motoriky, zabezpečuje rozvoj jemnej a hrubej motoriky, pomáha zlepšovať fyzickú kondíciu, sebaobsluhu, uvoľňuje svaly, uvoľňuje kŕče a bolesti, stimuluje sluchové, zrakové a hmatové podnety, zvyšuje alebo znižuje celkovú aktivitu 
  • z psychického hľadiska  – pôsobí na oblasť emocionálnu, kognitívnu, vôľovú, motivuje, odstraňuje úzkosť a strachy, podporuje empatiu, zlepšuje učenie,  zlepšuje koncentráciu a pozornosť, rozvíja verbálnu a neverbálnu komunikáciu, trénuje pamäť, podporuje myslenie a predstavivosť, tlmí hyperaktivitu 
  • zo sociálneho hľadiska – rozvíja sociálne cítenie, pomáha pri začlenení sa do kolektívu, pri nadväzovaní kontaktov, budovaní vzťahov, zlepšuje sociálne postavenie v kolektíve, rozvíja tímovosť, zlepšuje orientáciu v priestore, znižuje agresivitu

Pes
Musí byť vycvičený a správne vychovaný. Nesmie prejavovať agresiu voči iným psom, musí prijateľne reagovať na iné zvieratá. Pes má byť priateľskej povahy, má tolerovať aj nepríjemné dotyky a objatia,  hladenie, škarbkanie, nekoordinované pohyby a nezvyčajné situácie. Musí byť teda trpezlivý, spoločenský, vyrovnaný, ovládateľný a musí mať rád ľudí.

Psovod
Canisterapeut musí mať dostatok vedomostí ohľadom canisterapie, taktiež základné vedomosti  z psychológie a musí ovládať diagnózy klientov a orientovať sa v nich. Taktiež by mal byť tolerantný, zodpovedný, vysoko empatický a má si byť vedomý svojej úlohy. Má dobre poznať svojho psa, vedieť predvídať jeho pohyby a odhadnúť správanie.