Vytvorené: pred 5 rokmi

ABA terapia

ABA terapia - aplikovaná behaviorálna analýza - je dnes pravdepodobne najznámejším, aj keď dnes veľmi diskutovaným terapeutickým prístupom najmä k deťom s autizmom.

Nie je to žiadna novinka. Jej vznik sa datuje do 60.rokov a pochádza z Ameriky, kde sa o jej základy postaral B.F.Skinner a viacerí ďalší výskumní pracovníci, zaoberajúci sa poruchami správania. U detí s autizmom tieto princípy potom uplatnil I.Lovaas, preto sa spočiatku táto terapia volala aj Lovaasova terapia.  Do Európy sa však dostala až omnoho neskôr. Mnohí ju považujú za najúčinnejšiu a najlepšie podloženú a prepracovanú terapiu pri tejto neľahkej diagnóze.

Ako funguje
Dnešné terapeutické postupy vrámci ABA terapie sa zakladajú na vypracovaní individuálneho a na dieťa zameraného štrukturovaného programu, po počiatočnej dôkladnej analýze jeho aktuálneho správania. Program rešpektuje schopnosti dieťaťa, ako aj jeho potreby či aktuálnu situáciu rodiny. Následne potom obsahuje nastavenie systému postupných malých krokov na podporu a rozvoj dieťaťa vo všetkých potrebných oblastiach.
Tieto kroky sú spracovávané postupne, tak ako to dieťa potrebuje. Jedná sa najmä o kroky na podporu v oblasti komunikácie a reči, podporu pozornosti, imitáciu správania, rozvoj sociálneho správania, rozvoj emocionality, sebaobsluhy, hry a pod. ABA terapia verí, že správanie sa dá určitým konaním ovplyvňovať, ak dieťa dostane primeranú spätnú väzbu a ak sa jeho žiadúce správanie posilňuje (povzbudzovaním, pochvalou, oceňovaním, odmenou). Zároveň sa nežiadúce správanie snaží neposilňovať a postupne eliminovať (napr.prejavy agresie, sebapoškodzovania a pod.). Vychádza z vedeckých poznatkov o tom, ako je správanie ovplyvňované prostredím.

Zapojenie rodičov
Dôležitý je včasný, skorý začiatok a podpora založená na zapojení rodičov ako "ko-terapeutov" pre svoje dieťa. Tí sú vedení odborníkom na pravidelných a častých sedeniach a učia sa techniky terapie tak, aby ich boli schopní preniesť do svojho domáceho prostredia a postupne aj do celého každodenného života svojho dieťaťa.

Vzťah s terapeutom
Dôležité je aj nadviazanie vzťahu terapeuta s dieťaťom, aby ten mohol vidieť, ako dieťa funguje, aby zistil čo treba rozvíjať v každej vývinovej oblasti a posúdil vhodné metódy rozvoja. Úlohy pre dieťa potom nastaví tak, aby ono bolo schopné ich plniť, teda vždy od aktuálnej vývinovej úrovne, od ľahších k ťažším, so stupňujúcou sa náročnosťou. Pozoruje a hodnotí správanie dieťaťa, snaží sa mu porozumieť a učí ho novým vzorcom správania.

Terapia ABA nie je izolovanou terapiou, ale často na seba nabaľuje aj ďalšie terapie - logopédiu, fyzioterapiu, terapiu hrou, prípadne aj TEACH program a mnoho ďalších.