Vytvorené: pred 5 rokmi

Terapia hrou

Terapiu hrou považujeme za osobitú stratégiu práce s deťmi. Pre deti je hra prirodzený spôsob ich komunikácie s okolitým svetom, presne tak, ako pre dospelých rozprávanie. Najlepším zdrojom informácií o sebe sú deti samotné.
V detskom svete sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Je chápaná ako komunikačný prostriedok, ktorým dieťa vyjadruje svoje pocity, potreby, myšlienky a túžby.
 
Ako prebieha
Pri terapii hrou sú v herni deťom poskytnuté špeciálne hračky, prostredníctvom ktorých vedia vyjadriť to, čo nedokážu vyjadriť slovami. Hra im pomáha uvoľniť napätie a frustráciu, spracovať smútok, vybiť agresiu a hnev, či zvládať emocionálne traumy alebo stresy. Terapia hrou sa zakladá na úplnej dôvere v schopnosti dieťaťa a jeho zodpovednosti za jeho vlastný vývin a osobnostný rast. 
 
Terapia hrou je určená pre deti s poruchami pripútania, poruchami správania, deťom s ťažkosťami v sociálnom začlenení, deťom s emocionálnymi výkyvmi, s problémovým správaním, s psychosomatickými a inými problémami. Terapiu hrou je možné využiť aj u dospelých pacientov. Využíva sa individuálne aj skupinovo.

Herňa je využívaná ako zázračné miesto, kde môže byť dieťa samým sebou, kde sa samé rozhoduje ako a s čím sa bude hrať, samé si vyberá ako strávi svoj čas a či sa vôbec bude hrať. Herňa predstavuje v detskom svete ostrov bezpečia. Pri hrovej terapii je v herni  prítomný aj terapeut, ktorý dieťa prijíma také aké v skutočnosti je. Nehodnotí, nepoučuje, nepýta sa. Počas terapie hrou je jeho dôležitou úlohou vytvárať bezpečné prostredie, ktoré umožňuje dieťaťu slobodu hry, slobodu prejavenia vlastných emócií a potrieb. Hračky sa vyberajú tak, aby sa primerane schopnostiam a veku stimuloval senzomotorický vývin dieťaťa. Dieťa samo udáva tempo aj vyberá to, čo bude robiť. Terapeut venuje dieťaťu svoju plnú pozornosť, reflektuje jeho pocity, činnosť a prežívanie.
 
Pri dobre vedenej terapii dieťa dovolí dospelému zažiť svoj svet a aktívne sa podieľať na situáciách, ktoré ho priviedli do terapie. Terapeut dáva dieťaťu dôležitú spätnú väzbu o jeho prežívaní, navádza ho k slobodnému prejavu bez vsúvania vlastných interpretácií a komentárov. V herni sa deti učia zvládať reálne životné situácie. Využívajú pri tom svoje vnútorné zdroje a prirodzené danosti, učia sa sebakontrole a vnútornej sebaregulácii. Cieľom terapie hrou je vytvoriť si počas hry s dieťaťom rešpektujúci, láskavý i hlboký vzťah a hru využiť ako komunikačný nástroj s dieťaťom.

Kedy sa využíva
Terapia hrou je vhodná metóda aj v prípadoch silného pripútania, záškoláctva, klamania, enurézy, enkomprézy, hyperaktivity, zneužívania, týrania a zanedbávania dieťaťa, pri poruchách príjmu potravy, pri niektorých poruchách reči (zajakavosť, mutizmus, elektívny mutizmus), úzkosti, impulzivite, poruchách spánku. Využíva sa pri prejavoch nezrelého správania, psychosomatických problémoch, neprimeraných emocionálnych odpovediach, výbuchoch zlosti, agresivity, neobvyklom sexuálnom správaní, pri sebapoškodzovaní, týraní zvierat alebo detí a mnohých iných ťažkostiach.
Terapiu hrou je možné využiť aj pri fyzických ochoreniach, pretože radosť z hry a psychické uvoľnenie pomáhajú pri mobilizácii vnútorných zdrojov organizmu.
 
V čom pomáha
Terapia hrou môže pomôcť rozvíjať:
  • pozitívne sebaponímanie, sebavnímanie, sebaobraz, sebahodnotenie, sebadôveru
  • empatiu,
  • fantáziu,
  • kreatívne myslenie,
  • flexibilitu,
  • samostatnosť,
  • pozitívny vzťah k druhým ľuďom,
  • zodpovednosť za vlastné správanie