Vytvorené: pred 5 rokmi

Chorí a zdravotne oslabení

Popis 


Hovorí sa, že choroby patria k detskému veku. Každé dieťa si obvykle prejde množstvom detských chorôb, ktoré patria k obdobiu prirodzeného nadobúdania imunity. Sú to však väčšinou choroby bežné, krátkodobého charakteru a bez vážnejších dlhodobých či trvalých následkov. Vážnejšie je, ak sa jedná o choroby chronické, dlhodobé, akútne s vážnym priebehom, či dokonca nevyliečiteľné, progresívne, alebo aj život ohrozujúce. Aj z pohľadu školského vtedy hovoríme o žiakovi chorom.

Dnes sú časté však aj tzv.civilizačné ochorenia, ktoré akosi patria k dobe, ktorú žijeme. Takými môžu byť obezita, chybné držanie tela, alergie a mnoho iných. Hovoríme o zdravotnom oslabení, ktoré sa môže prejavovať aj zníženou odolnosťou organizmu voči chorobám, rýchlo nastupujúcou únavou či vysokou mierou únavy, zníženou telesnou výkonnosťou. Takéto dlhodobo pretrvávajúce  stavy majú potom dopad na psychiku dieťaťa a prinášajú so sebou obyčajne aj znižovanie jeho školských výkonov. 

Čo ďalej 


V prípade, že sa dieťa lieči v zdravotníckom zariadení,  navštevuje počas pobytu základnú školu, zriadenú  v nemocnici, v liečebni, v ozdravovni, v sanatóriu alebo v kúpeľoch.  V tom čase je stále žiakom svojej kmeňovej školy, v ktorej sa inak bežne vzdeláva, ale jeho dochádzka do tejto školy je dočasne prerušená. Nie je však prerušená jeho povinná školská dochádzka, v tej pokračuje v škole pri zdravotníckom zariadení počas celej doby pobytu.  Tu dostáva aj známky, ktoré po návrate z liečby jeho kmeňová škola plne akceptuje.

Niekedy však po návrate z liečenia žiak nemôže ešte pokračovať vo vzdelávaní a lieči sa ďalej  doma. Napriek tomu, že pri zdravotníckom zariadení chodil do školy, stáva sa, že nie je pre svoj zdravotný stav schopný dobehnúť ihneď zameškané učivo, alebo pre svoj zdravotný stav stále nemôže postupovať bežným tempom ako ostatní spolužiaci. V takom prípade môže pokračovať vo svojej kmeňovej škole vo vzdelávaní aj formou integrácie.  

Vo vzdelávaní formou integrácie môže žiak chorý a zdravotne oslabený postupovať vo svojom vzdelávaní aj vtedy, ak jeho choroba alebo zdravotné oslabenie má výrazne negatívny dopad na  jeho školské výkony a jeho psychiku. Žiak môže mať vypracovaný individuálny vzdelávací  program (IVP) ako žiak chorý a zdravotne oslabený. 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Ak ošetrujúci alebo odborný lekár odporučí, žiak môže mať z dôvodu zdravotného stavu upravený aj počet vyučovacích hodín. 

Vtedy postupuje podľa niektorého z rámcových učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených – varianty A, B, C, D:
  • variant A – jedna vyučovacia hodina denne, t. j. 5 hodín týždenne; 
  • variant B – dve vyučovacie hodiny denne, t. j. 10 hodín týždenne;
  • variant C – tri vyučovacie hodiny denne, t. j. 15 hodín týždenne; 
  • variant D – štyri vyučovacie hodiny denne, t. j. 20 hodín týždenne 

Má vypracovaný individuálny vzdelávací program (IVP), ktorý rešpektuje a zohľadňuje jeho zdravotný stav a zohľadňuje aj prípadné zaostávanie žiaka v niektorých predmetoch.

Ak však  je choroba taká vážna, že zdravotný stav dieťaťu neumožňuje ani vzdelávanie formou integrácie s vypracovaným IVP,  po odporúčaní lekára a poradne môže oslobodený od povinnosti dochádzať do školy (nie však oslobodený od povinnej školskej dochádzky).  K žiakovi môže domov dochádzať učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg na niekoľko hodín týždenne a učiť ho v domácom prostredí, alebo sa mu vzdelávanie až do pominutia dôvodov neposkytuje.

Príslušný vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu  tu: