Vytvorené: pred 3 rokmi

Impulzivita

Popis


Impulzivitu môžeme vidieť často ako sprievodný znak hyperaktivity. Je to tendencia najprv konať a až potom rozmýšľať, jednať unáhlene, reagovať prudko a bez premýšľania nad dôsledkami svojho konania.
V škole sa dieťa v dôsledku impulzivity často dostáva do ťažkostí tým, že si vopred nedokáže veci premyslieť, naplánovať a až potom konať. Nevie posúdiť mieru nebezpečenstva, nevie vopred uvážiť možné následky  - napr.skáče dolu z vysokej výšky, vchádza na bicykli na vozovku bez rozhliadnutia a pod.

Aj v škole a aj doma sú takéto prejavy často vnímané veľmi negatívne a deti sú za ne trestané - neustále upozorňovania, poznámky do žiackej knižky, dieťa je vnímané ako nevychované a pod. Niekedy je toto správanie v škole vážnym problémom a dôvodom zníženej známky zo správania, môže však narušovať aj budovanie sociálnych vzťahov s rovesníkmi.
Tieto prejavy nie sú ovplyvnené výchovou, alebo „nechcením“ dieťaťa. Často bývajú sprievodným znakom ADHD a zapríčiňujú ich odchýlky vo vývoji centrálnej nervovej sústavy (CNS) spojené s prenosom signálov v CNS na báze dopamínu a noradrenalínu.

Čo ďalej?


S impulzivitou sa dá do určitej miery pracovať. Čím skôr, tým lepšie. Impulzívny žiak má obvykle ťažkosti v škole - a to nie len s učení, ale aj so správaním. 

Účinná býva pre dieťa psychoterapia (napr. KBT), terapie zamerané na logické dôsledky, ale aj terapia pre rodičov so zameraním na "nácvik rodičovských zručností " (napr. filiálna terapia). 

Účinne sa využíva taktiež alternatívna doplnková liečba formou špeciálnej metódy EEG- neurofeedback terapie.

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môže vzdelávať 
Dieťa s diagnózou porúch aktivity a pozornosti - aj ak sú tieto poruchy sprevádzané impulzivitou - sa môže vzdelávať ak to potrebuje (po doporučení poradenským psychológom a špeciálnym pedagógom): 
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti - PaP alebo v školách pri liečebno-výchovných sanatóriách – LVS (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) - pri výrazných poruchách, ak sa vyčerpali možnosti pomoci ambulantne, či nastavením opatrení v škole a doma
  • v špeciálnej triede pre žiakov s PaP, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 
  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky - táto forma vzdelávania je dnes najbežnejšia 
 
Špecifickým cieľom vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti s pridruženou impulzivitou je reedukácia a korekcia prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom jeho  diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu.
Základom je koordinovaný postup učiteľa, špec.pedagóga, psychológa, liečebného pedagóga, logopéda, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa prípadne lekára. Často je nutné upraviť denný režim žiaka, stanoviť rutinný režim s čo najmenšími modifikáciami počas týždňa.
 
Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou m á podľa potreby do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 
  • Terapeuticko -  korekčné cvičenia (TKC) – cieľom predmetu je naučiť žiaka s PaP zvládať rôzne záťažové situácie, zmierňovať prejavy impulzivity a ich negatívny dopad na osobnosť dieťaťa, zmierňovať prípadnú agresivitu, rozvíjať a trénovať pozornosť, ovplyvňovať obvykle nízku frustračnú toleranciu na stres a na záťaž, podporovať primerané zapojenie žiaka do triedneho kolektívu, rovesníckej skupiny, širšieho sociálneho prostredia. 
  • Sekundárnym cieľom je prevencia vzniku vývinových porúch učenia, porúch správania ako následku neúspechu v osvojovaní gramotnosti. Vedie žiaka k sebapoznávaniu, sebaregulácii správania, primeranej komunikácii s okolím, k rozvoju špecifických funkcií, rozvoju emocionálnej inteligencie, komunikačných schopností, k celkovému osobnostnému rozvoju. Postupy sa prelínajú celým výchovno-vzdelávacím procesom.

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: