Vytvorené: pred 5 rokmi

ADD – porucha pozornosti

Popis 


Nie všetky poruchy pozornosti musia byť sprevádzané aj hyperaktivitou. Takáto neschopnosť udržať pozornosť dieťaťa napríklad pri hre, plnení a dokončovaní úloh, neschopnosť sústrediť sa na detaily – ale v tomto prípade bez pridruženia hyperaktivity – sa označuje skratkou ADD - z anglického Attention Deficit Disorder.


V škole sa napríklad takéto dieťa javí pani učiteľke často ako zasnené, nevníma čo sa mu hovorí, ľahko sa nechá vyrušiť akýmikoľvek podnetmi, má chaos vo svojich veciach, nevie si usporiadať činnosti, nevie plánovať, prechádza z jednej činnosti do druhej, zabúda. Je možné, že na niektoré témy, ktoré dieťa veľmi zaujímajú, sa však dokáže sústrediť – niekedy až príliš. Dokonca až tak, že nevníma nič ostatné, že nie je možné ho od danej témy alebo činnosti odtrhnúť alebo v nej vyrušiť.


Aj v škole a aj doma sú takéto prejavy často vnímané veľmi negatívne a deti sú za ne trestané - neustále upozorňovania, poznámky do žiackej knižky, vnímanie dieťaťa ako lajdáka a pod. Stáva sa však, že dieťa s ADD unikne pozornosti učiteľa, pretože nijako nevyrušuje, nehnevá ani negatívne nepúta pozornosť. ADD však obyčajne výrazne negatívne ovplyvňuje školský prospech dieťaťa a následne aj jeho vlastné sebavnímanie.

Tieto prejavy nie sú ovplyvnené výchovou, alebo „nechcením“ dieťaťa, ale zapríčiňujú ich odchýlky vo vývoji centrálnej nervovej sústavy (CNS) spojené s prenosom signálov v CNS na báze dopamínu a noradrenalínu.


Čo ďalej?


S poruchami pozornosti (či už s pridruženou hyperaktivitou, impulzivitou, hypoaktivitou alebo bez nich) sa dá do určitej miery pracovať. Čím skôr, tým lepšie.


Obyčajne je ako prvá doporučovaná tzv.režimová liečba – napr. zmena režimu učenia, celkového denného domáceho režimu, zmena nastavenia domácich výchovných pravidiel, postupov v škole, úprava pracovného prostredia doma aj v škole, používanie rôznych pomôcok a pod.


Veľmi účinná býva pre dieťa psychoterapia (napr. KBT), ale aj terapia pre rodičov so zameraním na nácvik rodičovských zručností (napr. filiálna terapia)


Niekedy je potrebná určitý čas aj medikamentózna liečba, ktorú môže stanoviť neurológ.


Veľmi účinne sa využíva taktiež alternatívna doplnková liečba formou špeciálnej metódy EEG- neurofeedback terapie.


Špecifiká vo vzdelávaní


Špecifickým cieľom vzdelávania žiakov s PAP je reedukácia a korekcia prejavov v učení a správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia, ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu. Základom je koordinovaný postup učiteľa, špec.pedagóga, psychológa, liečebného pedagóga, logopéda, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa prípadne lekára. Často je nutné upraviť denný režim žiaka, stanoviť rutinný režim s čo najmenšími modifikáciami počas týždňa.

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou môže mať podľa potreby do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 

  • Terapeuticko -  korekčné cvičenia (TKC) – cieľom predmetu je naučiť žiaka s PaP zvládať rôzne záťažové situácie, zmierňovať impulzivitu, agresivitu, rozvíjať a trénovať pozornosť, ovplyvňovať jeho aktivitu (hyper, alebo hypo), ovplyvňovať obvykle nízku frustračnú toleranciu na stres a na záťaž, podporovať primerané zapojenie žiaka do triedneho kolektívu, rovesníckej skupiny, širšieho sociálneho prostredia. 

  • Sekundárnym cieľom je prevencia vzniku vývinových porúch učenia, porúch správania ako následku neúspechu v osvojovaní gramotnosti. Vedie žiaka k sebapoznávaniu, sebaregulácii správania, primeranej komunikácii s okolím, k rozvoju špecifických funkcií, rozvoju emocionálnej inteligencie, komunikačných schopností, k celkovému osobnostnému rozvoju. Postupy sa prelínajú celým výchovno-vzdelávacím procesom. 

 

Príslušný vzdelávací program, ktorý je zatiaľ platný pre tento druh znevýhodnenia, ako aj obsah špecifických predmetov nájdete na stránke NIVAM (bývalý Štátny pedagogický ústav) tu: