Vytvorené: pred 5 rokmi

Neurofeedback

Neurofeedback (NFb), alebo aj EEG-biofeedback - týmito pojmami sa označujú terapie, ktoré dokážu ovplyvniť široké spektrum chorôb, či podporou aktivity mozgových vĺn ovplyvniť koncentráciu pozornosti.
V tomto terapeutickom procese sa jedná o sebaučenie mozgu za pomoci biologickej spätnej väzby, o posilňovanie žiadúcej aktivácie nervovej sústavy.

Ako prebieha
Metóda je realizovaná s pomocou napojenia na počítačovú techniku. Mozog  dostáva okamžitú a presnú informáciu o „vyladení“ alebo „rozladení“ svojich mozgových vĺn a môže sa pri tréningu naučiť, ako ich uviesť do súladu. Jedná sa vlastne o proces učenia a preto účinok tréningov je dlhodobý alebo trvalý – čo sa mozog počas tréningu naučí, už tak ľahko nezabudne (podobne, ako napríklad písanie, čítanie, bicyklovanie, plávanie či korčuľovanie). Pri tréningoch sa mozog s pomocou počítača učí príslušné optimálne vzorce aktivity, ukladá si ich do pamäte a následne ich dokáže využívať automaticky.

Čím je problém psychologicky alebo zdravotne závažnejší, tým je tréning časovo náročnejší a dlhodobejší. 

Kedy sa využíva 
NFb má široké využitie jednak na tréning špičkových výkonov, ako aj na mnohé klinické aplikácie. 
 • Syndróm manažérskeho stresu – NFb tréningy umožňujú dosiahnuť celkové upokojenie, výrazne zlepšujú spánok, skvalitňujú schopnosť sústrediť sa, majú účinok na zlepšenie pamäte, plánovania, zvýšenie výkonu, posilnenie vôľových vlastností, schopnosť bez pocitu telesného vyčerpania a bez významnejšieho uvedomovania si vykonávať niekoľko pracovných činností naraz, skrátenie reakčných časov. Slúžia aj ako psychofitnes a prevencia  pre duševne pracujúcich profesionálov – riadiacich pracovníkov, manažérov, učiteľov.... 
 • Porucha pozornosti, sústredenosti, nálad, hyperaktivita, poruchy špecifických školských funkcií – využíva sa pri liečbe tzv. ľahkých mozgových dysfunkcií (ĽMD, ADD,ADHD). V priebehu tréningov sa impulzivita, nepokoj, roztržitosť, agresivita výrazne zmierňujú, dochádza k ovládaniu správania sa, upevňuje sa vôľa, IQ sa môže zvýšiť aj o niekoľko bodov, výrazne sa zvyšuje koncentrácia pozornosti
 • Poúrazové stavy mozgu a stavy po mozgových príhodách – po tréningoch sú klienti skôr schopní zaradiť sa do bežného života. Zlepšujú sa a často výrazne upravia poruchy reči, dochádza k zlepšeniu pohybového deficitu. 
 • Porucha spánku – rýchlejšie vymiznú ťažkosti so zaspávaním, nespavosťou, u detí sa zmierňuje alebo vymizne nočný des, škrípanie zubami, nočné pomočovanie, námesačníctvo, spánkové apnoe. 
 • Chronické bolesti – NFb podporuje ústup vazomotorických a tenzných bolestí hlavy, migrény, bolestí chrbta 
 • Depresia a úzkosť – po tréningoch sa zväčša zlepšuje kontakt s okolím, nálada, zbystruje sa pamäť, vytratí pocit celkovej slabosti, únavnosti, nemohúcnosti. 
 • Epilepsia - s výnimkou fotosenzitívnej (u tejto je NFb kontraindikáciou). Zmierňuje sa intenzita, znižuje sa frekvencia záchvatov, často sa upravuje EEG. Úspešný tréning môže viesť k postupnému zníženiu užívania liekov, nemôže však v žiadnom prípade nahradiť medikamentóznu liečbu. 
 • Liečba závislostí - podporná metóda pri zvládaní alkoholizmu, drogovej závislosti, gemblerstva (patologického hráčstva) 
 • Závažné neurologické ochorenia - v mnohých prípadoch môže byť NFb tréning užitočným 
 • Kondičné tréningy –pre duševne pracujúcich profesionálov, mentálne fitnes
 
Ako prebieha
Terapia je vykonávaná pomocou počítača. Elektródy, ktoré terapeut umiestni na hlave klienta, snímajú jeho mozgové vlny. Tie následne počítač spracuje a zaistí spätnú väzbu tak, že snímané hodnoty prevedie do digitálnej podoby. 

Svoju mozgovú aktivitu potom sleduje klient na obrazovke pretransformovanú do podoby zaujímavej videohry, ktorú hrá iba silou svojej myšlienky, bez ovládača alebo klávesnice. Klient takto dostáva okamžitú spätnú väzbu o tom, ako fungujú jeho mozgové vlny v danom okamihu a mozog  riadi sám seba. Ak narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme mozgových vĺn, je hráč odmeňovaný úspešnými výsledkami. Ak narastá aktivita v nežiaducom pásme, úspech v hre sa nedostaví. Hry sú však zostavené tak, aby na ne nevznikala závislosť (sú pomerne fádne a stereotypné). 
Celý proces sa podobá bežnému učeniu alebo cvičeniu - mozog sa takto učí príslušné vzorce a zapisuje si ich do pamäte. Potom ich používa automaticky. 

Tréning je nenásilný, bezbolestný, pokojný, prebieha formou hry a ak je vykonávaný vyškoleným odborníkom, nepredstavuje pre klienta žiadne riziko, nemá vedľajšie účinky a nie je návykový. Klient si môže vybrať z niekoľkých zaujímavých hier a pri hre je pohodlne usadený v kresle. Hra je kontrolovaná terapeutom, ale prebieha zväčša automaticky, riadená je počítačom. Terapeut na svojom monitore sleduje výkon klienta a v prípade potreby mení cieľové hodnoty s prihliadnutím na aktuálny stav, čím motivuje a usmerňuje priebeh učenia klienta.
 
Dĺžku tréningov možno orientačne odstupňovať podľa závažnosti problému, s ktorým klient prichádza takto: 
 • Pri stredne závažných problémoch (hyperaktivita, poruchy pozornosti, poruchy učenia, správania, reči a iných ľahkých mozgových dysfunkciách charakterizovaných nezrelosťou nervového systému)  - spravidla okolo 40 sedení 
 • Pri poruchách spánku, úzkostných a neurotických stavoch – asi 20 sedení 
 • Pri závažnejších ťažkostiach (epilepsia, detská mozgová obrna....) až 80 sedení.
 • V prípade udržiavacích cvičení – tzv. mentálneho fitnes (u vrcholových manažérov, pracovníkov dlhodobo vystavených stresovým a psychicky  náročným situáciám, pri predskúškových stavoch....) -  postačuje zväčša 10 sedení 
  
U mierne a stredne závažných stavov je veľmi často účinok badateľný behom desiatich až dvadsiatich sedení. Dĺžka jedného sedenia sa pohybuje od 30 do 50 minút. 

Aplikáciu terapie môžu vykonávať lekári, psychológovia a špeciálni pedagógovia, ktorí prešli výcvikom, špecializačným kurzom na príslušnom školiacom pracovisku.