Vytvorené: pred 5 rokmi

Špecifické vývinové poruchy učenia

Popis 


V dnešnej dobe sa pojem špecifické vývinové poruchy učenia skloňuje čoraz častejšie. Výrazy  ako dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia či nejaká iná „dys“ sa stali dokonca pomerne modernými a známymi v širokej verejnosti.
Dieťa   s vývinovými poruchami učenia býva nápadné už v prvom ročníku ZŠ.  Často si ťažko zvyká na školu, nerado kreslí alebo nechce vôbec kresliť, nechce čítať, máva ťažkosti s koncentráciou pozornosti, ťažkosti s orientáciou v priestore alebo na ploche, nejde mu písanie, prítomné môžu byť ťažkosti v oblasti jemnej motoriky, vo vizuomotorickej koordinácii a pod. Pritom tieto deti  vykazujú dobré až veľmi dobré intelektové schopnosti. 

Najčastejšie sa tieto poruchy zachytia už veľmi skoro po nástupe do školy - v najväčšej miere koncom prvého a v priebehu druhého roku školskej dochádzky. Dnes však dispozíciu k týmto ťažkostiam možno úspešne zachytiť už v predškolskom veku dieťaťa, kedy je najväčšia možnosť preventívneho pôsobenia.  Takéto poruchy učenia môžu život dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť aj na dlhú dobu. Majú individuálny charakter a často sa podieľajú na zlyhávaní žiaka v jeho školských výkonoch, znemožňujú mu dostatočne porozumieť bežným pokynom učiteľa, vyvolávajú pocity menejcennosti, strachu, úzkosti, významne postihujú psychiku dieťaťa a premietajú sa do celého jeho vzdelávacieho procesu. Ak sa dlhodobo neriešia, prerastajú obvykle do porúch správania. 

Pod špecifickými vývinovými poruchami učenia rozumieme teda neschopnosť detí naučiť sa čítať, písať a počítať pomocou bežných vzdelávacích metód pri primeranej inteligencii, primeranom zdravotnom stave a napriek dobrému sociokultúrnemu zázemiu - teda napriek dobrej starostlivosti zo strany rodičov.


Tieto poruchy sa označujú názvami s predponou dys- napríklad dyslexia (porucha čítania), dysgrafia (porucha písania), dysortografia (porucha pravopisu), dyskalkúlia (porucha počítania).Patrí tu aj dyspinxia (porucha kreslenia),či dysmúzia (porucha hudobných schopností),alebo aj dyspraxia (porucha schopnosti plánovať pohyby).


Špecifickými sa označujú pre svoje špecifické, osobité prejavy a priebeh. Vývinovými sa nazývajú preto, že sa prejavia až na určitom stupni vývinu dieťaťa, zväčša s jeho vstupom do školy. Predispozície a riziko vzniku týchto porúch sa však často dá zistiť už v predškolskom období. Pomerne silnú úlohu zohráva aj dedičnosť.


Dôležité je si zapamätať, že žiadna z týchto ťažkostí nesúvisí s nedostatočným intelektom, ani s nevhodným spôsobom učenia doma alebo v škole. Nemožno teda dieťa obviňovať z nedostatku intelektu či z ľahostajnosti smerom k učeniu, ani pani učiteľku z nesprávnych vzdelávacích postupov, a ani rodičov z toho, že sa s dieťaťom málo učia, málo sa mu venujú. Pri dysfunkciách to jednoducho bežným spôsobom nejde tak, ako by bežne malo.


Čo ďalej?


Špecifické vývinové poruchy učenia u  dieťaťa nikdy netreba brať na ľahkú váhu, nech už sú akéhokoľvek charakteru. Nie je vhodné čakať, že ťažkosti dieťaťu samé prejdú. Nie je vhodné čakať kým sa ťažkosti značne vystupňujú, pretože vtedy už môže mať dieťa výrazné medzery v nadobúdaní vedomostí a nebudú už stačiť len cvičenia na elimináciu porúch. Bude potrebné aj doučovanie nenaučeného učiva, "zalepenie" medzier vo vedomostiach. Navyše školský neúspech, ktorý si takto dieťa zažije, sa po čase s istotou odrazí na jeho osobnosti, na jeho sebavnímaní, sebahodnotení a veľmi často pri neriešení prerastie aj do výrazných porúch správania.


Je potrebné čo najskôr navštíviť špeciálneho pedagóga, ktorý diagnostikou identifikuje druh a stupeň jednotlivých porúch, nastaví cvičenia, metódy, techniky, postupy pri učení a nadobúdaní jednotlivých školských zručností, nastaví reedukačný program. Čím je dieťa staršie, tým je „náprava“ náročnejšia a má neistejší efekt.

Pri reedukácii čítania - najmä v súvislosti s tréningom techniky čítania - pomáhajú aj Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky z nášho e-shopu, ktorých súčasťou je aj metodika, ako s nimi pracovať, ako postupovať.

Špecifiká vo vzdelávaní 


Ak sa VPU nevenuje dostatočne včas dostatočná a primeraná pozornosť, často to vedie u žiaka k nechuti k učeniu, k zníženiu snahy a motivácie pre školskú prácu, k nástupu ľahostajnosti až rezignácie, k následným - často výrazným -  medzerám v osvojovanom učive. Ak sa žiakovi s VPU nedostáva pomoc a primeraná podpora dlhodobo, jeho ťažkosti zvyčajne prerastajú aj do porúch správania v rôznej forme. So žiakom by sa preto malo intenzívne pracovať už pri objavení prvých príznakov VPU alebo rizikových prejavov, pretože včasná odborná pomoc je prevenciou pred neskoršími rozsiahlejšími ťažkosťami. Čím skôr sa poskytne dieťaťu intenzívna pomoc a školská podpora, tým budú jej výsledky efektívnejšie.   


Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou môže mať podľa potreby do svojho vzdelávania zaradené v rámci podpory aj tieto špecifické predmety alebo ich obsah: 

  • Individuálna logopedická intervencia (ILI) – žiak s VPU tento predmet nemusí mať, ak ho nepotrebuje a ak to poradenské zariadenie uvedie v správe. Ak ho potrebuje, jeho cieľom je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu úspešného zvládnutia čítania a písania. Dôležitou súčasťou ILI je spolupráca so zákonným zástupcom dieťaťa. 

  • Rozvoj špecifických funkcií (RŠF) -  cieľom tohto predmetu je v maximálnej miere podporiť rozvoj základných špecifických funkcií, ktoré sú predpokladom primeraného zvládnutia čítania, písania, počítania, eliminovať edukačné nedostatky vyplývajúce z VPU, ale aj prevencia pred poruchami správania, ako možného následku neriešených VPU. V predmete sa rozvíjajú tie dielčie funkcie a oblasti, v ktorých má dieťa ťažkosti – napr. aj pamäť, pozornosť, myslenie, logika, motorika, zrakové alebo sluchové vnímanie, vizuomotorika a pod. Obsah je vždy v súlade so schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na jeho fyzický vek. Nejde však o doučovanie, terapie a reedukácie však môžu úzko súvisieť s tým, čo sa žiak učí v škole. Dôležitou súčasťou je samozrejme úzka spolupráca so zákonným zástupcom dieťaťa.  


Príslušný vzdelávací program, ktorý je zatiaľ platný pre tento druh znevýhodnenia, ako aj obsah špecifických predmetov nájdete na stránke NIVAM (bývalý Štátny pedagogický ústav) tu.