Vytvorené: pred 5 rokmi

Dyslexia

Popis 


Dyslexia je jednou z najrozšírenejších porúch učenia. Odhaduje sa, že ňou trpí v EÚ asi 4 – 8 % detí školského veku, viac chlapcov, ako dievčat. Patrí k tzv.špecifickým vývinovým poruchám učenia. Znamená neschopnosť naučiť sa čítať pomocou bežných vzdelávacích metód a postupov, pri primeranej inteligencii, pri primeranom zdravotnom stave, primeranej snahe zo strany rodiny aj pani učiteľky. Nesúvisí teda s nedostatočným intelektom, ani s nevhodným spôsobom učenia, či nedostatočnou podporou učenia doma. Bežným spôsobom to jednoducho nejde ako by bežne malo.

Medzinárodná asociácia dyslexie (International Dyslexia Association, IDA) prijala v roku 2002 definíciu dyslexie, ktorá zdá sa najpresnejšie vyjadruje podstatu poruchy z hľadiska jej príčin, prejavov a následkov. „Dyslexia je špecifická porucha učenia, ktorá má neurobiologický pôvod, pre ktorú sú charakteristické ťažkosti s presným a/alebo plynulým rozpoznávaním slov a slabé schopnosti v písanej reči a dekódovaní. Tieto ťažkosti typicky vyplývajú z deficitu vo fonologickej zložke jazykových schopností, sú často neočakávané vzhľadom na kognitívne schopnosti jednotlivca a efektívne metódy výučby v školskom prostredí. Sekundárne následky môžu zahŕňať problémy s porozumením čítanému a obmedzenú skúsenosť s čítaním, čo môže mať vplyv na nárast slovnej zásoby a základných znalostí (IDA, 2002).“


Patria tu rôzne ťažkosti a prejavy:

  • problémy v technike čítania (napr. prehadzovanie poradia písmen pri čítaní, komolenie slov, vypúšťanie alebo aj naopak dokladanie písmen do slov, zámeny tvarovo podobných alebo zvukovo podobných písmen, dlhé zotrvávanie pri neustálej potrebe rozkladať si čítané slovo na hlásky alebo slabiky a pod.) – dieťa číta technicky zle, pričom môže ale aj nemusí vedieť, o čom číta 

  • problémy v porozumení prečítanému – dieťa číta technicky celkom dobre, ale vôbec nevie, o čom číta


Čo ďalej?


Akékoľvek ťažkosti v čítaní dieťaťa nie je treba brať na ľahkú váhu. Veď väčšinu vedomostí v škole nadobúdame práve čítaním textu, učením sa z textu, narábaním s textom. Nie je vhodné čakať, že ťažkosti dieťaťu samé prejdú.


Je potrebné čo najskôr navštíviť špeciálneho pedagóga, ktorý diagnostikou identifikuje druh dyslexie a poradí, nastaví cvičenia na jej odstránenie, alebo aspoň zmiernenie, či poradí a naučí inú techniku čítania, iné postupy pri učení sa čítať. Čím je dieťa staršie, tým je „náprava“ náročnejšia, pretože dieťa má už fixované nesprávne vzorce čítania, ktoré sa následne ťažko odstraňujú. 

Špecifiká vo vzdelávaní 


Kde sa môžu vzdelávať
Dieťa s touto diagnózou - ak to charakter poruchy vyžaduje - sa môže vzdelávať:  

  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia – VPU (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety) - takáto forma vzdelávania sa však dnes v našej spoločnosti nepreferuje a je vhodná skôr vtedy, keď bežné ambulantné vedenie a nastavenie domácich či školských opatrení nie je účinné

  • v  špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) 

  • v každej bežnej škole formou školskej integrácie, ak škola dokáže vytvoriť na vzdelávanie konkrétneho žiaka primerané jemu potrebné podmienky  - takáto forma je dnes najbežnejšia


Ak sa VPU nevenuje dostatočne včas dostatočná a primeraná pozornosť, často to vedie u žiaka k nechuti k učeniu, k zníženiu snahy a motivácie pre školskú prácu, k nástupu ľahostajnosti až rezignácie, k následným - často výrazným -  medzerám v osvojovanom učive. Ak sa žiakovi s VPU nedostáva pomoc a primeraná podpora dlhodobo, jeho ťažkosti zvyčajne prerastajú aj do porúch správania v rôznej forme. So žiakom by sa preto malo intenzívne pracovať už pri objavení prvých príznakov VPU alebo rizikových prejavov, pretože včasná odborná pomoc je prevenciou pred neskoršími rozsiahlejšími ťažkosťami. Čím skôr sa poskytne dieťaťu intenzívna pomoc, tým budú jej výsledky efektívnejšie.   

Dĺžka vzdelávania žiakov s VPU, vrátane tých, ktorí sú vzdelávaní v školskej integrácii, môže byť v prípade potreby podľa platnej legislatívy predĺžená až o dva roky - v školskej integrácii napr. aj rozložením obsahu vzdelávania pre konkrétneho žiaka v súlade s jeho individuálnym vzdelávacím programom. 

Špecifické predmety
Žiak s touto diagnózou má podľa potreby do svojho vzdelávania zaradené aj tieto špecifické predmety: 

  • Individuálna logopedická intervencia (ILI) – žiak s VPU tento predmet nemusí mať, ak ho nepotrebuje a ak to poradenské zariadenie uvedie v správe. Ak ho potrebuje, jeho cieľom je v maximálnej miere podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako predpokladu úspešného zvládnutia čítania a písania. Dôležitou súčasťou ILI je spolupráca so zákonným zástupcom dieťaťa. 

  • Rozvoj špecifických funkcií (RŠF) -  cieľom tohto predmetu je v maximálnej miere podporiť rozvoj základných špecifických funkcií, ktoré sú predpokladom primeraného zvládnutia čítania, písania, počítania, eliminovať edukačné nedostatky vyplývajúce z VPU, ale aj prevencia pred poruchami správania, ako možného následku neriešených VPU. V predmete sa rozvíjajú tie dielčie funkcie a oblasti, v ktorých má dieťa ťažkosti – napr. aj pamäť, pozornosť, myslenie, logika, motorika, zrakové alebo sluchové vnímanie, vizuomotorika a pod. Obsah je vždy v súlade so schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na jeho fyzický vek. Nejde však o doučovanie, terapie a reedukácie však môžu úzko súvisieť s tým, čo sa žiak učí v škole. Dôležitou súčasťou je samozrejme úzka spolupráca so zákonným zástupcom dieťaťa.  


Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu.