Vytvorené: pred mesiacom

Šlabikár - vstup do tajomného sveta čítania

Šlabikár - vstup do tajomného sveta čítania

https://pixabay.com/sk/photos/deti-%C5%A1kolsk%C3%BD-em%C3%B3cie-zemegule-2835430/

Knižky každé dieťa pozná odmalička. Ale prvou UČEBNICOU, ktorá sa mu dostane do rúk, stále ostáva ŠLABIKÁR. My vám ponúkame šlabikáre on-line na jednom mieste. Uložte si ich do svojej pokladničky a využívajte vždy ihneď, keď potrebujete.

Dávno pominula doba, keď sme mali len jeden typ šlabikára, podľa ktorého sa učili všetky deti. Dnes si môže učiteľ vybrať z viacerých, obvykle podľa toho, akú didaktiku pri výučbe čítania preferuje. Ku každému šlabikáru navyše existujú pracovné listy, zošity, každý má svoju vypracovanú metodiku, pomôcky. Za šlabikárom nasleduje čítanka.

Pre špeciálneho pedagóga je dôležité poznať, podľa ktorého šlabikára sa prváčik učí, pretože každý má trochu inú didaktiku - napríklad poradie učenia sa jednotlivých písmen a pod. Školský špeciálny pedagóg to zistí veľmi rýchlo od pani učiteliek. Ale aj pre poradenského špeciálneho pedagóga je to dôležitá informácia tak pre účely diagnostiky, ako aj napr. pri realizácii reedukácií či pri nastavení podpory dieťaťu.

Je preto dobré (najmä v poradni) mať poruke jednotlivé typy šlabikárov, mať prehľad, podľa ktorého pani učiteľka s deťmi postupuje.

Pripravili sme preto na našich stránkach sumár najpoužívanejších šlabikárov v on-line podobe, ktoré si pokojne uložte do svojich "pokladničiek" na našej stránke. Tam ich budete mať kedykoľvek rýchlo k okamžitej dispozícii.

Šlabikár Virgovičová

Šlabikár Virgovičová

Šlabikár využíva klasický spôsob vyvodzovania písmen – najskôr si žiaci osvoja všetky samohlásky, potom spoluhlásky v poradí: a, i, e, o, u, m, l, v, s, y, j, p, n, z, b, t, d, e, k, r, s, š, č, ť, h, ľ, ň, j, ž, ď, i, ä, dz, dž, ou, ô, ŕ, ĺ, x, nasledujú slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ch, ia, ie

Šlabikár začína pri nácviku základných zručností sluchovým vnímaním hlások a potom slov, skladaním písmen do slabík, slabík do slov. Buduje fonematické vnímanie ku ktorému pripája zrakové vnímanie a motoriku - čím paralelne precvičuje aj písanie. Základné a rozširujúce úlohy majú rôzne stupne náročnosti. Učiteľ môže zvoliť diferencované učenie s rešpektovaním individuálnych potrieb a schopností každého žiaka. Rozsah prípravnej časti môže učiteľ prispôsobiť úrovni triedy.

Hupsov šlabikár LIPKA

Hupsov šlabikár LIPKA

Šlabikár od začiatku kombinuje výuku samohlások s najfrekventovanejšími spoluhláskami v poradí: a, m, l, v, u, s, o, l, p, n, z, b, t, d, c, k, r, š, č, t, h, ľ, ň, j, ž, ď, ä, dz, dž, , ou, ô, ŕ, ĺ, x, nasledujú slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ch, ia

Zdôrazňuje čítanie s porozumením. Prípravné obdobie je zamerané najmä na rozvoj komunikačných a jazykových kompetencií, zrakové vnímanie, písanie tlačených písmen, čítanie písmen pomocou nápovedných obrázkov a následné spájanie do slov. Dôležitosť je kladená aj na fonematické uvedomovanie danej hlásky v rôznych pozíciách v slove. Zásadnou súčasťou je práca s nápovednými obrázkami, ktoré pomáhajú žiakovi pri poznávaní písmen. Učiteľ má možnosť diagnostiky variabilných schopností i úrovne jednotlivých žiakov.

Šlabikár Štefeková, Culková

Šlabikár Štefeková, Culková

Začína poznávaním veľkých písmen.

Poradie hlások, ktoré sa žiaci učia aj písať, je zmenené: a, m, e, l, i, j, o, s, u, v, n, y/i, p, t, k, z, r, š, b, c, d, č, ž, h, ľ, ť, ď, ň, ch, g, f, dz, dž, ô, ä, ĺ, ŕ, x, nevenuje sa osobitná pozornosť ia,ie,iu

Šlabikár sa snaží o čo najlepšiu prípravu na čítanie, najmä sluchovú prípravu a prácu s nápovednými obrázkami. Toto obdobie autorky nazývajú aj "čítaním bez písmen". Dieťa nezáväzne poznáva najprv len veľké tlačené písmená. Dôležitú úlohu má sluchová syntéza hlások do slabiky, ktorá vedie dieťa k pochopeniu princípu čítania a má pre budúce čítanie zásadný význam. S úlohami a hrami v šlabikári by malo dieťa pracovať vždy diferencovane, podľa svojich aktuálnych vedomostí a schopností.

Šlabikáre pre deti s mentálnym postihnutím

Moja kniha - šlabikár pre 1.ročníka ŠZŠ (variant A) má 3 časti. Nie je dostupný v on-line podobe.

Šlabikár - pre 1.ročník ŠZŠ (variant B). Nie je dostupný v on-line podobe.

Prehľad všetkých dostupných a schválených šlabikárov (vrátane tých pre špeciálne školy pre deti s mentálnym postihnutím variant A a B), čítaniek a príslušných pracovných listov k nim nájdete aj tu - po zadaní hesla "šlabikár" do vyhľadávača.