Vytvorené: pred 2 rokmi

Storytelling

Storytelling je metóda rozprávania príbehov.  
Rozprávame všetci a často. Je to naša najprirodzenejšia činnosť a umenie zároveň. Aj túto schopnosť môžeme využívať, zdokonaľovať, rozvíjať. 

Storytelling predstavuje interaktívnu formu odovzdanie príbehu, kde interakcia prebieha živo, prostredníctvom slovného prenosu medzi divákom a rozprávačom. Táto metóda vychádza z jazykového umenia, ktorý je založený na schopnosti používania hlasu, gestikulácie a pohybu,  cieľom je znázornenie obrazov, predstáv a prvkov, ktoré vychádzajú z príbehu. 

Cudzí jazyk
Storytelling sa v poslednej dobe dostáva do popredia aj v našich školách ako jedna z alternatívnych metód vyučovania cudzích jazykov, a to najmä na prvom stupni základných škôl, či vo vyučovaní detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, najmä s poruchami učenia a s poruchami pozornosti

Metóda je úspešná najmä vďaka tomu, že rešpektuje prirodzený vývoj dieťaťa vo vzťahu k učeniu cudzieho jazyka. Tento je mu ponúkaný takou formou, aby vyvolal u dieťaťa pozitívne reakcie. Cudzí jazyk si osvojuje bez stresu, hravou formou, prostredníctvom rozprávania príbehov, rozprávok, interaktívne. Učia sa jazyk podobným spôsobom, ako sa učili svoj rodný - materinský jazyk. Rozprávky a príbehy im dovoľujú prežívať zážitky postáv, pohybovať sa, pracovať s postavami, stať sa súčasťou príbehu, rozvíjajú tvorivosť a fantáziu. Žiak sa stáva rozprávačom, aj publikom. 

Zakomponovaním príbehov do vzdelávania sa stáva učivo pre žiakov zapamätateľnejšie, zrozumiteľnejšie, zaujímavejšie. Ľahšie si osvojujú slovnú zásobu - niekedy aj na podvedomej úrovni, vytvárajú si pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, tešia sa na hodiny. 

Storytelling rozvíja
 •  slovnú zásobu,
 • aktívnu prácu s literatúrou a podnecuje záujmu o ňu, 
 • napomáha porozumieť súvislostiam, 
 • podporuje záujem o písanie a čítanie textov,
 • schopnosť počúvať a porozumieť,
 • kritické myslenie,
 • podporuje schopnosť predvídať, 
 • motivuje deti k učeniu,
 • zvyšovanie komunikačných zručností,
 • podporuje predstavivosť,
 • podporuje analyticko-syntetické myslenie.

Metóde sa dá naučiť - formou absolvovania vzdelávaní, ktoré sa realizujú už aj na Slovensku.