Vytvorené: pred 2 rokmi

Odzeranie

Odzeranie tvorí súčasť  komunikácie všetkých ľudí. Počujúci ho využívajú napríklad keď dobre nepočujú v hlučnom prostredí. Systematicky a intenzívne ho využívajú však najmä nepočujúci, ako kompenzačnú náhradu nemožnosti vnímania hovorenej reči sluchom . Odzeranie je vlastne  sledovanie pohybov úst, pier  druhého, vnímanie výrazov tváre, mimiky, gestikulácie a iných neverbálnych prvkov komunikácie. 

Je to pomerne náročná duševná činnosť, pri ktorej rýchlo klesá koncentrácia pozornosti. Jednoduchšie je v spojení s posunkovou rečou. Odzeranie si ľahšie osvojí nevidiaci s dostatočne veľkou slovnou zásobou, pretože dokáže pochopiť a odzerať tie slová, ktoré už pozná. Porozumieť hovoriacemu iba odzeraním je náročné a ako uvádzajú viaceré zdroje aj po dlhoročnej praxi je úspešnosť asi len 40-60%. Odzeranie z pier sa považuje za istý druh umenia, pri ktorom je potrebný dobrý odhad a intuícia, vyžaduje talent a najmä cvik.  Neznámu cudziu reč nemožno odzerať.

Čo je potrebné
Na zjednodušenie komunikácie je potrebné, aby hovoriaci:
 • používal jednoduchý, výstižný a stručný jazyk; 
 • dobre artikuloval a pomaly rozprával; 
 • nepoužíval cudzie slová, novotvary a zložené slová.

Spočiatku nepočujúci sleduje pohyby úst bez toho, aby im rozumel. Neskôr sa naučí priradiť k pohybom pier istý význam a pochopí, čo znázornený obraz z úst znamená.  Čím častejšie bude vidieť dané slovo v zmysluplných situáciách na perách, tým skôr si ho zapamätá. 

Čo je dôležité
Pri odzeraní zohrávajú dôležitú úlohu:
 • postreh, pamäť, schopnosť zamerania a koncentrácie pozornosti, 
 • predpoklady na rozvoj komunikačných zručností, 
 • aktuálny psychický stav (únava, bdelosť, emócie), 
 • využiteľnosť zvyškov sluchu, nosenie resp. nenosenie načúvacieho aparátu
 • neporušený zrak, 
 • artikulácia hovoriaceho účastníka 
 • slovná zásoba, dosiahnutý stupeň komunikačných zručností, 
 • úroveň gramatiky jazyka.