Vytvorené: pred 2 rokmi

AAK

Augmentatívna a alternatívna komunikácia – AAK – týmto termínom sa označuje celý súbor rôznych spôsobov komunikácie, ktoré reč nahrádzajú alebo sprevádzajú. Ide napr. o mimiku, gestá, komunikačné tabuľky s abecedou či grafickými znakmi, posunkový jazyk a počítačové pomôcky s rečovým výstupom.

Termín augmentatívna komunikácia znamená podporovanie existujúcej reči.
Termín alternatívna komunikácia znamená nahrádzanie neexistujúcej reči.

AAK tak predstavuje formu náhradnej a podpornej komunikácie. Je určená pre ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorých produkcia hovorenej reči je dočasne, alebo aj trvalo obmedzená. Určená je pre deti aj dospelých s rôznymi vývinovými poruchami, postihnutiami, po úrazoch, s degeneratívnymi ochoreniami a pod.

AAK využíva manuálne znaky (prstovú abecedu, posunkovú reč či iné znaky, vykonávané prstami), rôzne grafické znaky (piktogramy, makaton, obrázkové komunikačné symboly, symbolstix, fotografie či obrázky), taktilné znaky určené pre nevidiacich a zrakovo postihnutých a iné.
Náročnejšie pomôcky AAK sú založené dnes aj na počítačovej báze s hlasovým výstupom.

Pre koho je vhodná
Je vhodná pri komunikačných ťažkostiach najmä pre deti a dospelých s:

AAK je proces, ktorý využíva rozličné doplnkové a podporné formy reči, ktoré môžu v niektorých prípadoch reč aj nahradiť. 

Kedy začať
Zástancovia AAK odporúčajú u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou  začať s metódou čo najskôr. Ak sa s intervenciou začne včas, dieťa má väčšiu šancu osvojiť si komunikačné a jazykové schopnosti. Významne sa tým podporuje socializácia dieťaťa.  AAK podľa zistení nezastavuje, neobmedzuje ani neblokuje vývin hovorenej reči. U dieťaťa od raného detstva podporuje učenie, rozvoj slovnej zásoby a jazykový vývin. Komunikácia dieťaťa je funkčnejšou, tzn. ono samo iniciuje komunikáciu a zaujíma sa o okolitý svet i druhých ľudí. 

Cieľom AAK je podporiť dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou a naučiť ho komunikovať so svojím okolím. AAK poskytuje dieťaťa takú formu komunikácie, ktorá bude prostriedkom dorozumievania sa v situáciách bežného života.

Čo podporuje
  • rozširuje slovnú zásobu,
  • zvyšuje aktívnu účasť dieťaťa v komunikácii,
  • učí dieťa vyjadrovať a kombinovať slová a zložitejšie výrazy,
  • učí dieťa vyjadrovať svoje túžby a potreby,
  • buduje základy pre vývin schopností písania a čítania,
  • učí dieťa vyjadrovať svoje zážitky.

Súvisiace zaujímavosti tu.
Kniha Obrázková řeč a my - E-publikácia na tému náhradnej komunikácie u detí s autizmom zadarmo k stiahnutiu tu.