Vytvorené: pred 2 rokmi

Posunkový jazyk

Posunkový jazyk je základným  komunikačným prostriedkom nepočujúcich.  Tento jazyk je vizuálne-motorický, tvoria ho pohyby a tvary rúk a ich umiestnenie v trojrozmernom priestore pohybmi, mimikou, pozíciami hornej časti trupu a tiež hlavy. Má podobu účelových pohybov jednej alebo oboch rúk, sprevádzaných zreteľným výrazom tváre. Jeho súčasťou sú neverbálne prostriedky ako gestikulácia, mimika, dotykové signály, postoj a pohyby tela, pohľad, vzdialenosť komunikujúcich a pod.

Slovná zásoba
Má vlastnú posunkovú zásobou, vlastnú gramatiku a má svoje jazykové roviny: morfologickú, lexikálnu, pragmatickú, foneticko-fonologickú, syntaktickú. Posunkový jazyk je čisto plnovýznamový, vynecháva teda všetky neplnovýznamové slovné druhy (predložky, spojky atď.). Posunky sú neohybné, nedajú sa skloňovať ani časovať. Každý štát má svoj vlastný posunkový jazyk, nie je teda medzinárodný. Na Slovensku nepočujúci používajú slovenský posunkový jazyk a nepočujúce deti sa v ňom môžu aj vzdelávať. 

Gramatika
Gramaticky nie je odvodený od žiadneho hovoreného jazyka, od zvukových jazykov sa teda veľmi odlišuje. Má svoj vlastný ustálený gramatický systém a tiež svoj slovník. 

Je to jazyk vytvorený pre oči a vôbec nevyžaduje sluch,  je nezávislý od hovoreného jazyka.  Hovorený jazyk sa produkuje slovami a vníma sluchom, posunkový jazyk sa produkuje posunkami a vníma zrakom. V hovorenom jazyku sa teda využíva audio-orálny kanál, v komunikácii nepočujúcich sa využíva vizuálno-motorický kanál.