Vytvorené: pred 2 rokmi

TPR – total physical response

TPR - Total Physical Response, alebo po slovensky metóda celkovej fyzickej odpovede. Zakladateľom metódy je americký psychológ James Asher.

Pre koho je vhodná
Dnes sa táto metóda začína využívať v našich školách najmä pri vyučovaní cudzích jazykov u detí na prvom stupni základnej školy, či ako jedna z alternatívnych metód vzdelávania cudzieho jazyka aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s poruchami učenia a s poruchami pozornosti. V poslednej dobe je však čoraz častejšie využívaná aj ako podporná metóda učenia sa jazykov u dospelých na úrovni začiatočníkov. 

Ako funguje
Metóda je založená na zážitkovom učení, spojenom s možnosťou pohybu. Žiak sa učí jazyku prostredníctvom zážitku, spojeného s určitým pohybom. Využíva poznatky o práci pravej mozgovej hemisféry, ktorá je prepojená s fyzickým pohybom a má podľa tejto teórie zásadný vplyv na učenie sa jazykov. Až keď sa dostatočne vyvinie prvotné pravohemisférové myslenie (vnímanie jazyka),  môže dôjsť k aktivizácii ľavej hemisféry ( k produkcii jazyka, k pochopeniu abstraktných jazykových prvkov).

Keď je do učenia zapojený aj pohyb, dieťa je na hodine omnoho uvoľnenejšie, necíti nátlak či stres, nevytvára si negatívne bloky, rečovú bariéru, ktorá by mu bránila rozprávať a vyjadrovať myšlienky.

Hodina cudzieho jazyka pomocou TPR metódy sa odohráva v pohybe, ktorý vykonávajú žiaci spolu s učiteľom. Využívajú sa gestá, mimika, obrázky aj konkrétne predmety. Hodina prebieha zábavne, v značnom tempe a jej príprava je pre učiteľa pomerne náročná.