Vytvorené: pred 2 rokmi

Callanova metóda

Callanova metóda je priama metóda výučby cudzieho jazyka.
V súčasnosti patrí medzi najmodernejšie a najefektívnejšie formy vzdelávania cudzieho jazyka.

Ako funguje
Typická je svojou efektivitou, rýchlosťou a aj jednoduchosťou. Hodina je založená na stálej interakcii medzi učiteľom a študentom. Konverzácia predstavuje väčšiu časť náplne výučby. Metóda je založená na jednoduchom princípe otázok, ktoré učiteľ kladie a dlhých odpovedí, ktoré pomáhajú študentovi učiť sa a hovoriť v cudzom jazyku. Rozvíja študentove pohotové a rýchle reakcie pri používaní cudzej reči v jej hovorenej podobe, cieľom metódy je plynulé rozprávanie bez premýšľania, tak ako v rodnom jazyku. Callanova metóda sa odlišuje od iných spôsobov vyučovania cudzieho jazyka tým, že vychádza z modelu výučby, ktorým si jedinec osvojuje svoj materinský jazyk.

Pri výučbe učiteľ obvykle neprekladá slová do slovenčiny, nepristavuje sa pri každom gramatickom jave a ani nespomaľuje výučbu. Metóda kladie dôraz najmä na rozprávanie. Používa kontrolované konverzácie, tzn. každú otázku sa učiteľ opýta dva krát v rýchlom tempe a študent na ne odpovedá. Ak študent nevie odpoveď, učiteľ ho navedie na správnu odpoveď, predkladá mu kľúčové slová, nie celé vety. Neustále  opakovanie zabezpečuje, že študenti vedia rýchlo, automaticky a sami odpovedať na učiteľove otázky. 

Princípy
Metódu navrhol Angličan Robin Callan a je založená na troch princípoch:
  • učiteľ rozpráva cudzím jazykom rýchlo a bez prekladu,
  • študenti opakujú jednotlivé výrazy až pokiaľ ich nevyslovujú automaticky,
  • učiteľ vyvíja istý psychologický tlak na študenta, aby mu ten odpovedal automaticky a bez rozmýšľania

Callanova metóda má 12 úrovní resp. stage-ov. Ideálna intenzita výučby je 3x1 hodina za týždeň. Metóda dbá na to, aby postupne narastala náročnosť,  vyššie úrovne sa vyučujú dlhšie. 

Callanova metóda je vhodná pre všetky vekové úrovne. V Callanovej metóde sa stimuluje inojazyčné hovoriace prostredie a tiež stavia na 100% koncentrácii pozornosti a podporuje pozornosť.

Pre koho je vhodná
Svojou podstatou je metóda veľmi vhodná pre deti s poruchami učenia a s poruchami koncentrácie pozornosti, ktoré majú ťažkosť bežnými školskými metódami sa naučiť cudzí jazyk.