Vytvorené: pred 5 rokmi

Downov syndróm

Popis


Downov syndróm je vrodené poškodenie genetického základu – spôsobený je mutáciou - trizómiou, nadpočetnosťou - 21.chromozómu. Za následok má špecifický telesný výzor (šikmý tvar očí, krátky a širší krk, kratšie a širšie ruky, kratšie prsty, väčší jazyk...). Žiadne dieťa nemá však všetky znaky, ich kombinácia môže byť rôzna.

Ako najvýraznejší rizikový faktor pre narodenie dieťaťa s Downovým syndrómom sa uvádza obvykle najmä vyšší vek matky. Niektoré štúdie uvádzajú stúpanie miery rizika narodenia dieťaťa s Downovým syndrómom najmä pri veku matky nad 35 rokov.

Deti s týmto syndrómom majú veľa pozitívnych vlastností – napr. vysokú mieru schopnosti ľúbiť a prejavovať lásku, byť emapatické, bezprostredné, srdečné, vedia robiť radosť iným, milujú hudbu, tanec, pohyb, rytmus, radi maľujú, radi pomáhajú v domácnosti. Sú výnimočne priateľské, spontánne, na druhej strane však aj tvrdohlavé. Často mávajú pridružené rôzne ďalšie zdravotné ťažkosti a ochorenia, ako aj rôznu mieru mentálneho postihnutia - literatúra uvádza najčastejšie IQ v pásme medzi ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia.

Čo ďalej?


Každý rodič, ktorý má podozrenie, že vývin intelektových schopností jeho dieťaťa nezodpovedá celkom bežnému štandardu - aj rodič dieťaťa s Downovým syndrómom - by mal čo najskôr vyhľadať odborníkapsychológa. Ten pomocou testov zmeria IQ dieťaťa a odborne rodičovi poradí, ako čo najlepšie a najúčinnejšie rozvíjať aktuálne schopnosti dieťaťa (intelektové aj osobnostné) do maximálne možnej miery. Intelektové schopnosti sa vplyvom cvičení, učenia či rehabilitácie môžu časom meniť, aj zlepšiť.
Odborníci – špeciálni pedagógovia – zasa poradia, ako čo najlepšie postupovať vo vzdelávaní a aj vo výchove dieťaťa. V prípade mentálneho postihnutia doporučia a nastavia dieťaťu vzdelávací program v závislosti od miery jeho mentálnej retardácie.

Špecifiká vo vzdelávaní


Kde sa môžu vzdelávať 
Dieťa s touto diagnózou sa vzdeláva v závislosti od svojho intelektu:
  • v každej bežnej škole – ak je to potrebné formou školskej integrácie v závislosti od úrovne intelektu, 
  • v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím, zriadenej v bežnej škole (ak ju škola má zriadenú) a v závislosti od úrovne intelektových schopností dieťaťa
  • v špeciálnej škole pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím (tu má do vzdelávania automaticky zaradené jemu potrebné špecifické predmety podľa stupňa mentálneho postihnutia)

V prípade mentálneho postihnutia dieťaťa sa jeho vzdelávanie riadi vzdelávacím programom pre deti s mentálnym postihnutím. 

Príslušný vzdelávací program pre tento druh znevýhodnenia nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu tu: