Vytvorené: pred rokom

Dyslexia a získanie vodičského

Dyslexia a získanie vodičského

https://pixabay.com/sk/photos/vodi%c4%8dsk%c3%bd-preukaz-auto%c5%a1kola-7385051/

Viete o tom, že dyslektik môže pri vykonaní skúšok na získanie vodičského oprávnenia požiadať o predĺženie času na vykonanie teoretickej skúšky? Potrebuje k tomu potvrdenie poradne.

Áno, je to tak a mnohí o tom nevedia.

Hovorí o tom vyhláška č. 9/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 19:

§19 Osobitné ustanovenia k teoretickej skúške

 (1)

Čas ustanovený na vykonanie teoretickej skúšky sa predlžuje o 50 %, ak žiadateľ o vykonanie skúšky má preukázanú dyslexiu potvrdením vydaným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

(2)

Potvrdenie podľa odseku 1 nemá obmedzenú platnosť a žiadateľ o vykonanie skúšky ho predloží skúšobnému komisárovi pred vykonaním teoretickej skúšky. Skúšobný komisár založí kópiu potvrdenia k žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia.