Vytvorené: pred 6 mesiacmi

Čítať sa dá naučiť len čítaním....

Čítať sa dá naučiť len čítaním....

https://pixabay.com/sk/photos/diev%c4%8da-kniha-sedenie-s%c3%a1m-skala-2604837/

Známa a nepopierateľná pravda. Aj keď sa dnešné deti stále viac spoliehajú na získavanie nových informácií najmä prostredníctvom rôznych obrazových a zvukových komunikačných technológií, bez čítania sa stále nezaobídu.

Iba ak slová správne prečítame, môžeme im porozumieť.  

Bez dostatočnej techniky čítania sa bude dieťa s čítaním trápiť. Vedieť pružne a správne identifikovať každé písmenko a priradiť k nemu správny zvuk, vedieť správne a aj pohotovo spojiť písmenká do slabík, slabiky do slova a slová do viet, to je pre mozog pomerne náročný proces, ktorý má svoje zákonitosti.

Na to, aby bol výsledok dobrý a aby čítanie „nebolelo“, je potrebná dobrá technika a jej následná automatizácia – aby sa už mozog nemusel neprimerane zaoberať technickou stránkou čítania, ale mal dostatok priestoru na vnímanie obsahu.

Špeciálni pedagógovia pri svojej práci s deťmi na pre takéto cvičenia techniky čítania (zamerané iba na techniku, oprostené od potreby porozumenia prečítanému) často využívajú napr. nezmyselné čítanie, čítanie izolovaných slov, čítanie pseudoslov a podobne.

Na podporu takéhoto tréningu  čítania sme len nedávno vydali pod logom Náš Poklad novú metodiku s 26. pracovnými listami: Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky (2021), ktorú aktuálne nájdete aj v našom e-shope.

Podrobne spracovaná metodika je alternatívnym súborom cvičení na zdokonaľovanie technickej stránky čítania, na vytvorenie dynamického stereotypu čítania.

Užívateľa prevedie možnosťami práce s dieťaťom, možnosťami jeho motivácie k čítaniu (aj keď číta nerado alebo čítať vôbec nechce, odmieta). Keďže je vhodná aj pre rodičov (napríklad po zácviku školským špeciálnym pedagógom alebo odborníkom v poradni), upozorní aj na to, čo je pri takýchto cvičeniach dôležité a čomu sa vyhnúť, čo je potrebné vedieť ešte pred čítaním, či ako prípadne pracovať s čítacím okienkom (list so šiestimi rôznymi čítacími okienkami na vystrihnutie je súčasťou Čítacích rozcvičiek).

Pre viac informácií navštívte e-shop na naše stránke tu.